Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 oktober 2017

Zonder vliegende insecten geen leven, stop pesticiden gebruik!

Insecten zijn nodig voor bestuiving en staan mede aan de basis van de noodzakelijke biodiversiteit. Zonder insecten groeien er geen gewassen en blijven winkels leeg.

In de media is momenteel veel aandacht voor een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat van de populatie vliegende insecten in en rondom natuurgebieden in Duitsland in enkele decennia 75% is afgenomen. De Nederlandse situatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn. Al langer is bekend dat de biodiversiteit afneemt. Denk daarbij in Nederland aan bijvoorbeeld de afname van de bijenpopulatie en aan de daling van het aantal weidevogels. De oorzaken van deze dramatische vermindering van insecten hebben we nog niet scherp. Maar een van de mogelijke oorzaken is het gebruik van pesticiden.

Roundup

De EU spreekt over het wel of niet toelaten van Roundup. Dat is een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel waar het (mogelijk ook nog kankerverwekkende) middel Glyfosaat in zit. Nederland wil het middel weer voor tien jaar toestaan. Gelukkig is de EU daarmee nog niet akkoord gegaan. Er is echter nog zeker een risico dat het nog drie of vijf jaar toegelaten wordt. Binnen enkele weken spreekt de EU daar opnieuw over. Inmiddels zijn er diverse publieksacties vanuit verontruste burgers en/ of natuurorganisaties gaande om een verbod te realiseren.

D66 Overijssel stelde vorige week over het gebruik van glyfosaat mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Want wat kunnen wij in Overijssel doen? We zijn niet het bevoegde gezag om pesticidegebruik via regelgeving in Overijssel te wijzigen. Maar dan nog kunnen we in Overijssel veel doen!

Stop de afname van vliegende insecten!

D66 Overijssel gaat m.b.t. de zorgelijke afname van vliegende insecten voor de volgende maatregelen:

  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op de verkoop van Roundup aan particulieren.
  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op het gebruik van Glyfosaat (bestanddeel van Roundup) in de landbouw.
  • Ga in Overijssel met de landbouwsector en natuurorganisaties aan de slag om te komen tot alternatieven: benut het Agro&Food lab.
  • Blijf inzetten op vergroening van landbouw met oog voor natuur en landschap (natuurinclusieve- en kringlooplandbouw).
  • Geef als Provincie het goede voorbeeld met natuurvriendelijk groenbeheer.
  • Stimuleer gemeenten en maatschappelijke organisaties tot het vergroten van het areaal bloemrijke bermen en parken en realiseer wijziging van maaibeheer ten gunste van de natuur.
  • Licht inwoners samen met gemeenten en waterschappen voor over het effect van pesticiden op planten, dieren, mensen en waterkwaliteit.
  • Kom als provincie met een plan gericht op verminderen van de afname van de weidevogels!

Deze maanden wordt gewerkt aan de natuurvisie van Overijssel. In december is de behandeling in de Staten van Overijssel. Zeker is nu al dat een vette (financiƫle) plus voor behoud en de versterking van de natuur noodzakelijk is!