Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 december 2019

Stikstof: Bron van leven en lasten

Een teveel aan stikstof zorgt dat de natuur in Overijssel hard achteruit gaat. Dat moet gestopt worden. De kwetsbare natuur o.a. in de 24 Overijsselse Natura2000 gebieden verdient al onze aandacht en inzet.Onze fractie wil robuuste natuur! De natuurgebieden moeten worden omsloten met een grote buffer om ze beter te beschermen. Liefst zien we ook dat alle gebieden zo met elkaar verbonden worden.

Na alle commotie rond de stikstofkwestie bestaat de kans dat er door het kabinet minder Natura2000 gebieden worden aangehouden. Gelukkig zal Brussel hier nog wel enige weerstand tegen bieden. Ook diverse fracties in de Staten van Overijssel zijn geneigd om maar tevreden te zijn met iets minder natuurgebieden. Maar zelfs als het aantal natuurgebieden met de titel Natura2000 zou worden teruggebracht blijven wij ons als fractie juist sterk maken voor MEER robuuste natuur in Overijssel. Het is ons niet te doen om de titel van een gebied. Het gaat om de robuustheid van onze natuur in zijn geheel, en het halen van de Europese doelen. Daarbij gaat het om het beschermen van ons uniek landschap en de biodiversiteit. Belangrijke redenen om ons in te zetten voor meer natuur en een sterke groen-blauwe dooradering in geheel Overijssel. Als het aan ons ligt komen de eerdere plannen van staatssecretaris Bleker (CDA) weer op de agenda om te zorgen voor sterke verbindingen van natuur door ons Overijssel.

Het Kabinet zal spoedig de nieuwe afspraken bekend maken die tussen provincies en het Rijk zijn gemaakt m.b.t. de landbouw. In spanning wachten we af. Waar wij als D66 Overijssel staan is duidelijk: Wij vinden dat de depositie van stikstof snel omlaag gebracht moet worden. Dat vergt van ons allemaal inzet en aanpassing van ieders handelen. Dat agrarische ondernemers in of nabij Natura2000 gebieden hulp nodig hebben is evident. Met steun van het Rijk en de provincie moeten ze via kringlooplandbouw en natuurinclusief boeren en als ze dat niet willen uitgeplaatst worden. Want alleen zo bereiken we de doelen: tenminste een halvering van de depositie van stikstof in onze natuur. Zodat we ook in de toekomst nog kunnen genieten van het rijkdom en de pracht van onze natuur.

 

Namens de fractie

Wybren Bakker