Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 december 2019

Steun van D66 Overijssel voor het Klimaatakkoord

En de aanpak via Regionale energiestrategieën (RES) West Overijssel en Twente

 

Het klimaatakkoord is door de Staten van Overijssel in meerderheid omarmd. Als fractie hebben we volmondig ja gezegd. Want:

 

  • Ingrijpende maatregelen zijn nodig omdat we de aarde niet verder willen uitputten maar een duurzame gezonde woon- en leefomgeving willen voor hen die na ons komen.
  • Er is geen tijd te verliezen. Mondiaal staan we al op achterstand. Wij als rijk land moeten nu majeure stappen zetten. De gevolgen zijn anders niet te overzien.
  • Dit is ons klimaatakkoord. Wij willen de Parijse en nationale klimaatdoelen halen. Dat vergt ook van ons als volksvertegenwoordigers moed en heel hard doorwerken.
  • We nodigen iedereen uit om mee te doen. Plant een boom, vlieg minder, isoleer je huis, leg die zonnepanelen op je dak, koop bewust. Denk mee via wijk- of buurtinitiatieven voor het realiseren van collectieve duurzame opwekking van energie,of start zelf een initiatief.

Regio’s aan zet

Om de in het klimaatakkoord gestelde doelen concreet vorm te geven komen er in heel Nederland 30 regionale energie strategieën (RES) om plannen te maken hoe duurzame energie op te wekken en de gebouwde omgeving te verwarmen. In Overijssel gaat het hierbij om de regio’s Twente en West Overijssel. Lokale overheden hebben de verantwoordelijkheid om met passende plannen te komen. De opwekking van duurzame energie moet IN de regio’s tot stand komen. Gemeentes werken samen aan collectieve oplossingen in de eigen fysieke omgeving.De verantwoordelijkheid kan dus niet langer worden afgeschoven: het plaatsen van “Twentse” windmolens op zee of “West Overijsselse” zonnepanelen in de Sahara is geen optie. In elke regio zijn stuurgroepen ingesteld waarin naast overheden ook maatschappelijke partners en netbeheerders vertegenwoordigd zijn om tot een gezamenlijke plan van aanpak te komen. Auto- en vliegverkeer, scheepvaart, industrie en de opgaven in de landbouw zijn kabinetstaken. Daar gaan de regionale energiestrategieën dus niet over.

Urgentie

Al deze regionale strategieën moeten ervoor zorgen dat de nationale klimaatdoelen in 2030 worden gehaald. Dat betekent in korte tijdplannen maken en einde 2020 tot finale besluiten komen door goedkeuring van gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschappen. Er wordt inmiddels hard gewerkt in regionaal verband want rond april/mei 2020 moeten de biedingen in concept worden aangeboden aan het kabinet. Dat beoordeelt of de plannen voldoen aan de opgave. Is dat niet het geval dan kan er een dwingende aanvulling worden opgelegd. Omdat een lokale invulling op maat de voorkeur heeft streeft iedereen ernaar om dat te voorkomen. De urgentie is dan ook bij alle betrokkenen voelbaar. Alleen de klimaat-ontkennende fractie’s zullen toch nooit akkoord gaan met windmolens of zonneparken.

Onze insteek

Bij de bespreking van de regionale energiestrategieën in de commissie heeft onze fractie enkele kanttekeningen geplaatst. We vinden dat inwoners maximaal geïnformeerd moeten worden over wat de RES is en wat dat voor hun betekent. Daarin zien we een centrale rol voor gemeentes weggelegd. Daarnaast pleit onze fractie ervoor om niet alleen dat te doen wat vanuit het klimaatakkoord moet maar een reserve, een “buffer” in te bouwen. Als we per gebied met een hogere ambitie insteken komt het succes van de RES bij een tegenslag niet meteen in het gedrang. Vooral de plaatsing van windmolens en het aanleggen van zonnevelden zal wellicht weerstand oproepen onder inwoners. Anderzijds zijn er in Overijssel heel veel lokale initiatieven vanuit inwoners ontstaan die gezamenlijk aan de slag zijn of dat spoedig willen. Die energie moet worden omarmd. Initiatieven van onderaf verdienen steun van gemeenten en provincie. Onze fractie vindt dat de gedeputeerde hieraan meer moet bijdragen.

We doen het samen

Met alle gemeentelijke fracties is er een eerste gezamenlijk overleg geweest, zowel in Twente als ook in West Overijssel. We staan ook als D66 voor een grote opgave. De impact van de te nemen maatregelen is groot en overschrijdt de gemeentegrenzen. Onze collectieve inzet is om elkaar te steunen, ons eigen D66 geluid overal stevig door te laten klinken en te zorgen dat tijdig resultaten worden geboekt. We hebben elkaar als fracties hard nodig. Een goede onderlinge afstemming is essentieel om te zorgen dat we elkaar niet tegenwerken maar juist versterken. Ook in 2020 zullen we frequent bijeenkomen om gezamenlijk aan toekomstbestendige oplossingen voor ons klimaat te werken.

 

Namens de fractie

Wybren Bakker