Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juli 2011

Statencommissiedag

Tijdens de Statencommissiedag van 29 juni jl. is de perspectiefnota besproken. Hierin wordt het Hoofdlijnenakkoord vertaald naar de financiële status van bezuinigingen en investeringen. Dat is althans de bedoeling geweest.

D66 vindt  de perspectiefnota niet duidelijk, niet helder en niet transparant. Voor de meeste burgers zal dit stuk onbegrijpelijk zijn. Cijfers worden zonder uitleg gepresenteerd, bezuinigingen worden nauwelijks toegelicht en voor veel onderwerpen is nog helemaal niets duidelijk. Om de burger in dit proces te betrekken verwacht D66 een perspectiefnota met een heldere visie, voldoende uitleg en duidelijkheid. Waar wordt op bezuinigd, hoeveel en waarom?

D66 heeft in de verschillende commissies gevraagd om opheldering en met succes. In de commissie Kwaliteit Openbaar Bestuur heeft Margreet gepleit voor meer samenwerking met Gelderland om kosten te drukken. Gedeputeerde Staten (GS) heeft aangegeven samenwerking serieus in te zetten op verschillende gebieden en gericht te zijn  op zowel Den Haag als Brussel.

In de commissie Kunst en Cultuur heeft D66 het belang van het behoud van zowel de Gelderse als Overijsselse orkesten benadrukt. GS zet zich met Gelderland GS in voor behoud van beide orkesten. Daarnaast zal cultuurparticipatie, hoewel het niet onder de kerntaken valt, mogelijk toch gefinancierd worden.

Innovatie moet meer liggen bij ondernemers en kennisinstellingen. In de commissie Regionale Economie heeft GS aangegeven dit minder te initiëren.  Daarnaast ziet GS het belang in van de Europese agenda, waarin wat afstand wordt genomen van de landelijke lijn. Ook XL Business park krijgt een groener profiel, waardoor andere bedrijven zich hier kunnen vestigen.

Daarnaast zijn er op verzoek van Thomas toezeggingen gedaan in de commissies Vitaal Platteland en Ruimtelijke Ordening. Het College zal financieel investeren in de Nationale Landschappen waar het Rijk deze laat vallen. Door kritische vragen van D66 is toegezegd dat de geest van de omgevingsvisie niet wordt aangetast en Atelier Overijssel met ‘volle ambitie’ blijft bestaan.

In de commissie bereikbaarheid heeft D66 aandacht gevraagd voor de verhoging van de kosten van  wegenonderhoud. Overal moet op bezuinigd worden, maar deze post wordt met 7,7 miljoen Euro per jaar verhoogd. De gedeputeerde zal nagaan of dit echt nodig is. In deze commissie heeft Aart in lijn met ons verkiezingsprogramma een warm pleidooi gehouden voor het oplossen van de problematiek van goederenvervoer per spoor op Duits grondgebied. Hij kreeg bijval van de meeste andere partijen en van gedeputeerde Gerrit Jan Kok.