Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe Omgevingswet

De doelen van de Omgevingswet zijn in lijn met wat D66 wil: meer invloed van mensen op hun eigen leefomgeving, meer ruimte voor initiatief en een overheid die aan de voorkant meedenkt.

De bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning ligt in beginsel bij gemeenten. Alle gemeentes ontwikkelen daarom zelfstandig een eigen Omgevingsvisie. De Provincie kan hierin voeden en sturen door kennis te delen, netwerken te faciliteren, en door het stimuleren van bestuursovereenkomsten. Het streven van de Provincie is door de hele regio een landschappelijke kwaliteit te krijgen van hoog niveau en een gezond leefklimaat voor inwoners. Deze tweeledige doelstelling vormt het kader voor provinciale inpassing van wegen, bedrijventerreinen, en infrastructuren voor energietransitie, grondstoffenstromen en digitalisering.

De Provincie maakt daarnaast een eigen Omgevingsvisie, waarbij maatschappelijke vraagstukken en kernwaarden centraal staan. De Provincie maakt deze visie samen met betrokkenen, want het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen om wettelijke taken. Voor het ontwikkelen van een Omgevingsvisie en -plan, de benodigde IT, participatie, organisatie, opleiding en samenwerkingsprogramma’s moet geld vrij worden gemaakt. Hoeveel is afhankelijk van de ambitie en invoeringsstrategie. D66 wil dat bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet er in ieder geval ruim baan is voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om invloed uit te oefenen.

 

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019