Steun ons en help Nederland vooruit

Goed bestuur

Goed en democratisch bestuur betekent voor D66 in Overijssel een bestuur dat dicht bij de mensen staat. En tegelijk een bestuur dat de opgaven als de Omgevingswet en de transitie naar een circulaire economie aan kan en slagvaardig oppakt. D66 vindt dat de overheid zich moet organiseren op de schaal waarop maatschappelijke opgaven zich manifesteren. Essentieel daarbij is dat de zeggenschap zo veel mogelijk bij inwoners zelf ligt. Daarom staat D66 open voor experimenten met nieuwe manieren van inspraak in een zo vroeg mogelijk stadium. Hierbij is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid helder is en dat tegelijk participeren voor inwoners zo toegankelijk mogelijk wordt. We hebben de afgelopen bestuursperiode met D66 in het dagelijks bestuur een flinke slag gemaakt met het experimenteren met bestuursstijlen, maar wat D66 betreft mag hierin een versnelling worden aangebracht.

We steunen (nieuwe) initiatieven als het Right to Challenge (bewoners of organisaties doen een aanbod als zij denken taken beter uit te kunnen voeren dan de Provincie), inwonerfora en mogelijkheden voor inwonerinitiatieven bij urgente maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019