Steun ons en help Nederland vooruit

Gezamenlijke en integrale aanpak

Nieuw provinciaal beleid komt in onze visie langs drie bewegingen tot stand:

  1. Klimaat is van ons allemaal. Voor goed beleid is een integrale aanpak vereist. Overheden, maatschappelijke partners, bedrijven en particulieren dienen samen concrete oplossingen te bedenken en hiernaar te handelen. Een klimaatadaptatieplan kan als basis dienen, waarbij provincie, waterschap, betrokken partners en inwoners afspraken maken en doelen stellen, afgestemd op regionale gebieden.
  2. Rol van de Rijksoverheid. Het Rijk formuleert ambities en stelt op provinciaal niveau middelen beschikbaar. Daarnaast kan de Rijksoverheid regionale en provinciale bewustwordingscampagnes initiëren en financieren.
  3. Provincie-overstijgende ambities. Op landelijk en internationaal niveau worden afspraken gemaakt en (klimaat)akkoorden gesloten die effect hebben op klimaatadaptatie. De Provincie zal deze ambities en samenwerkingen in integraal beleid om moeten zetten en daarbij grensoverschrijdend moeten denken en handelen.

D66 wil dat de Provincie – samen met alle gemeenten en waterschappen – blijft inzetten op de invulling en uitvoering van het regionaal adaptatieplan (RAP) voor klimaatcrises. Hierin moeten zij voorbereid zijn op scenario’s bij klimaatgerelateerde problematiek (langdurige droogte, extreme hitte en overstromingen). Daarom voeren alle overheden een stresstest uit. De Provincie moet blijven investeren in kenniscentra zoals de Climate Campus in Zwolle en als verbinder een brede rol spelen. D66 wil dat de Provincie blijft meedenken en meewerken aan succesvolle projecten zoals ‘Ruimte voor de rivier’. D66 wil dat beleid rondom klimaatadaptatie, net zoals de problematiek zelf, niet gebonden is aan de provinciegrenzen. De samenwerking met de aangrenzende provincies, gemeenten, waterschappen en het buitenland moet actief gezocht worden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019