Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 wil dat de lasten voor onze inwoners (leges, grondwaterbelasting en motorrijtuigenbelasting) niet verhoogd worden. We streven daarbij naar een sluitende begroting waarin voor iedereen duidelijk is welke uitgaven Overijssel kan en moet doen. D66 wil dat rekeningen niet naar volgende generaties worden geschoven.

Daarom kijken wij bij tegenvallers eerst naar de eigen exploitatie voordat reserves worden ingezet. Immers, een toekomstbestendige provincie moet voldoende reserves aanhouden.

D66 wil innovatiegerichte investeringen koppelen aan de grote maatschappelijke opgaven waar wij nu voor staan (klimaatadaptatie, nieuwe energie, duurzaamheid, circulaire economie). Partners en organisaties die daarin vooroplopen bieden wij extra ondersteuning als zij de opgedane ervaringen breed kenbaar maken. Wij zien kansen om samen met het Rijk Regiodeals tot stand te brengen en daarvoor wil D66 ook cofinanciering mogelijk maken. Voor D66 geldt wel de stelregel dat provinciale investeringen moeten worden terugverdiend, en daarbij is het belangrijk dat vooraf inzage gegeven wordt over verwachte aanvullende kosten in de toekomst.

D66 wil dat de Provincie haar kerntaken goed uitvoert, en andere taken zoveel mogelijk overlaat aan het Rijk en gemeenten. Zo blijft de Provincie doen waar ze goed in is. Wel kan de Provincie gemeenten en partners ondersteunen die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven waar een bovengemeentelijk of provinciaal belang ligt. Denk hierbij aan de economische, culturele en innovatie-agenda’s van de regio’s. Zo ziet D66 een goede kans voor de Provincie om gemeenten te ondersteunen met een sociaal innovatiefonds om de broodnodige innovaties in het sociaal domein (waaronder de jeugdzorg) mogelijk te maken. Dit tijdelijke investeringsfonds moet beschikbaar zijn voor gemeenten die gezamenlijk in regionaal verband innovaties op het sociale domein tot stand willen brengen. Door gezamenlijk op te trekken ontstaat meer implementatiekracht. De provincie gaat geen tekorten afdekken.

D66 verneemt van veel gemeenten dat zij door financiële krapte minder in staat zijn gebruik te maken van innovatiegelden waarbij van de gemeente gelijke financiële cofinanciering wordt gevraagd. D66 wil de criteria nog eens tegen het licht houden. Cofinanciering zou bijvoorbeeld ook kunnen bestaan uit ambtelijke inzet of het beschikbaar stellen van grond. Doel blijft immers dat de Provincie, gezamenlijk met gemeenten, bijdraagt aan een sterke toekomstbestendige duurzame en circulaire samenleving.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019