Steun ons en help Nederland vooruit

De komende vier jaar gaat D66 voor:

 • Het zo veel mogelijk verkleinen van de afstand tussen productie van voedsel en consument.
 • Sterkere verbindingen tussen natuurgebieden en robuuste buffers daaromheen aanleggen. Samen met partners willen wij de Overijsselse natuur sterker maken en de biodiversiteit vergroten.
 • Samen met partners minimaal een miljoen extra bomen planten in Overijssel om de natuur te versterken en in te spelen op klimaatverandering.
 • Overijssel als proeftuin voor kringlooplandbouw.
 • Voor de (diepe) ondergrond als uitgangspunt: Geen afval in de grond. Wel wil D66 de

  mogelijkheden voor waterstofopslag onderzoeken.

 • Gemeenten meer ruimte bieden om flexibel in te spelen op lokale veranderende

  wensen en ambities op het gebied van wonen. D66 wil dat nieuwe woningen natuurinclusief en klimaatadaptief zijn. Hierbij kan de Provincie gemeenten ondersteunen bij hun duurzaamheidsopgaven via een wijkgerichte aanpak.

 • Samen met gemeenten en woningcorporaties meer flexibele en levensbestendige woningen realiseren en waar nodig meer woningbouw, voor o.a. studentenhuisvesting.
 • Een voorkeur voor inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties.
 • De Woonkeuken als platform handhaven en resultaten breed verspreiden.
 • Nieuwe ‘duurzame’ erven (buurtschappen) mogelijk maken.
 • Het vergroten van het aantal ‘Groene BOA’s’.
 • Het bij elkaar brengen van mens en natuur door projecten als de aanleg van ‘tiny

  forests’, het vergroenen van schoolpleinen en zorg en natuurprojecten;

 • Ondernemers ruimte bieden voor een proeflocatie voor een Agro-park.
 • Het uitbannen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen.
 • In alle gemeenten maaibeheer natuurinclusief maken. D66 wil dat alle gemeenten

  zich hierbij aansluiten.

 • Het ondersteunen van corporaties door – in afwachting van de toekenning van SDE-

  subsidies voor het verduurzamen van woningen – de gemeentelijke legeskosten via

  een provinciaal fonds (revolving) af te dekken.

 • Eerst een Luchtvaartnota, dan herindeling van het luchtruim en pas dán opening van

  Lelystad Airport.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019