Steun ons en help Nederland vooruit

Bodem

Voor D66 is de bodem een belangrijk aspect in het beleid voor natuur en landbouw. De kwaliteit van onze bodem, lucht en water heeft een directe invloed op onze voedselkwaliteit en de kwaliteit van ons drinkwater. Bij projecten moet vanuit alle beleidsterreinen worden uitgegaan van het leveren van een bijdrage aan een gezonde bodem, schoon water en gezonde lucht. Zo kan de Provincie projecten stimuleren voor een bijenimpulsprogramma, ecologische oevers, akkerranden, bermbeheer, bodempaspoort, bodemcoaches, etc. D66 wil dat streng gehandhaafd wordt op milieu- en duurzaamheidsregels, zodat ondernemers die het goed doen niet benadeeld worden. D66 wil dat de transitie naar een circulaire en gezonde landbouw doorgezet wordt. Met focus op systeemverandering, in plaats van op symptoombestrijding. Met het instrumentarium van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en haar eigen beleidskaders kan de Provincie hierin sturen en samenwerken met ondernemers en de grensprovincies.

Kringlooplandbouw is de toekomst voor elke boer. Een visie die overlappend is met natuur- inclusieve landbouw. Een belangrijke stap naar een nieuwe balans tussen landbouw en natuur in Nederland, een nieuwe balans tussen wat we produceren op de aarde en wat de aarde aan kan.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019