Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 wil ‘koploper in landbouw’ belonen

D66 Overijssel dient morgen – woensdag 6 juli 2022 – in de vergadering van Provinciale Staten een motie in om de huidige ‘koplopers in kringlooplandbouw’ de ruimte te blijven bieden. Fractielid Wybren Bakke: “Er zijn veel gebieden in Overijssel waar een hoge opgave is in stikstofemissiereductie. Natuurinclusieve- en biologische boeren hebben de omslag al gemaakt naar kringlooplandbouw. Dat mag niet door een generieke gebiedsmaatregel worden afgestraft.

De koplopers verdienen andere beoordelingscriteria dan ‘reguliere’ boeren. De kringlooplandbouwers produceren immers al voedsel in balans met de natuur en de omgeving. Deze flexibiliteit in de ‘gebiedsgerichte aanpak’ is daarom noodzakelijk. “Mochten er toch aanvullende maatregelen nodig zijn om de generieke gebiedsdoelen te halen, dan dienen die aan te sluiten op de bedrijfsvoering van deze koplopers.” Bakker spreekt daarbij de hoop uit dat deze maatregel andere boeren stimuleert om ook over te gaan op biologische- of natuurinclusieve landbouw.

De motie sluit aan bij de oproep van gisteren – 4 juli 2022 – van Christen Unie, PvdA, PvdD en GroenLinks aan de provincie Overijssel om vast te houden aan de ingeslagen koers voor wat betreft het stikstofbeleid. D66 zal deze oproep dan ook steunen en gaat ervan uit dat de opgaven die het Rijk per provincie stelt hierover niet veranderen.

De koplopers in kringlooplandbouw voldoen met hun werkwijze aan de doelen van de Europese Commissie: 25% biologische landbouw in 2030.

motie “koplopers in de landbouw’

Gepubliceerd op 06-07-2022 - Laatst gewijzigd op 06-07-2022