Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement: eerst duidelijkheid over toekennen middelen, dan beslissen

De fractie steunt de bredere aanpak van Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld na een wijziging op het voorstel. De door Gedeputeerde Staten voorgestelde vrijval van 36 miljoen extra risicoreserve is voorkomen doordat D66 met steun van andere fracties een amendement indiende. Bij de stemming kreeg dit steun van de meerderheid in de Staten. Dat budget voor eventuele extra uitgaven voor de Natura 2000 opgaven blijft voorlopig dus behouden.

 

Om de Natura 2000 opgaven te realiseren in Engbertsdijksvenen en in het Wierdenseveld is meer geld nodig. De bufferzones moeten vergroot worden met forse gevolgen voor inwoners en ondernemers. Gedeputeerde Staten bracht een voorstel in met forse maatregelen en onze fractie steunde die lijnen. Alle maatregelen zijn nodig vanuit de opgave die Overijssel heeft om de kwetsbare natuur te herstellen. Niet iedereen meent dat dit nodig is, maar wettelijk moeten we ons daaraan houden. Zeker nu het gevolgen heeft voor gezinnen en hun bedrijven in die gebieden ontstaan er begrijpelijk vele emoties. De vele jaren van onzekerheid dragen niet bij aan rust in het gebied en bieden ondernemers/boeren ook geen duidelijk perspectief. Door vandaag akkoord te gaan met het Statenvoorstel bieden we boeren en hun naasten wel duidelijkheid ook al vergt uitvoering nog veel tijd en inzet.

 

Het Rijk heeft inmiddels voor de Natura2000 opgaven extra middelen verstrekt, maar dit is nog niet voldoende om alle meerkosten in de gebieden te dekken. Daarvoor was eerder al een risicoreservering van 36 miljoen in de begroting opgenomen. Er staat dus “reservegeld” geparkeerd. Door het ingediende amendement is voorkomen dat nu al, zonder de zekerheid dat het Rijk extra gaat bijdragen, zou worden vastgesteld dat dit geld vrij komt.

 

D66 wilde dit geld op de plank laten liggen. De opgaven zijn nog groot en er is nog geen  zekerheid dat er genoeg geld is en eenmaal het geld vrij laten vallen betekent dat het ingezet kan worden voor hele andere doelen.  Met steun van diverse partijen is dat gelukt. De 36 miljoen blijft voorlopig op de plank. GS kan natuurlijk op grond van een totaaloverzicht van de Natura 2000 risico’s en nadat het Rijk duidelijkheid heeft gegeven, een nieuw voorstel aan PS aanbieden.

 

En dan wederom is het aan Provinciale Staten hoe we dat dan beoordelen. Verwacht wordt dat in 2022 – 2023 daar duidelijkheid over kan komen. In opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 kan deze forse risicoreserve misschien benut worden voor nieuwe plannen. We blijven in de tussentijd extra waakzaam.

 

Wybren Bakker

Fractievoorzitter en woordvoerder Natuur en Landbouw

 

Hier het amendement:

https://overijssel.notubiz.nl/document/10614275/1/document

Gepubliceerd op 04-10-2021 - Laatst gewijzigd op 04-10-2021