Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 juni 2017

Overijssel steunt inzet van D66: meer groei voor de “bioboer”

Agrarisch ondernemers zijn geconfronteerd met een heel stelsel aan maatregelen die moeten zorgen voor fosfaatreductie. In de sector hebben maatregelen voor elke agrarische ondernemer grote gevolgen. De Tweede Kamer heeft zeer recent weer aanvullende uitvoeringregelingen vastgesteld en het dossier is nog lang niet “rustig” en voor iedereen eenduidig. Diverse rechtszaken beïnvloeden de uitkomsten van politieke debatten naast lobby en de onzekerheid over welk kabinet straks in de lead is. Ik heb in de Statenvergadering van mei j.l.  een motie aangenomen gekregen die ondernemers in Overijssel enerzijds en politiek Den Haag anderzijds stimuleert extensieve landbouw ruimte te laten en die niet af te straffen door fosfaatboetes. Samen met Vic van Dijk raadslid te Enschede is daarbij nauwlettend opgetrokken zodat zowel in de gemeente(n) als in de Staten een vergelijkbaar signaal kon worden afgegeven.
Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Een relatief begrip waaronder ik vooral “bioboeren” en “natuurboeren” plaats die in Overijssel op vele plekken zich inzetten voor economische ontwikkeling EN ecologisch behoud of versterking. Als voorbeeld kan boerin Annette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveel gelden. Overigens een plek waar ook voorlichting wordt gegeven en rondleidingen worden verzorgd. Een aanrader! Zie http://www.keizersrande.nl/boerderij
Door de aanname van deze motie blijft er in Overijssel ruimte voor extensieve landbouw zoals dat op vele plekken in de provincie gaande is. GS zal in provinciaal verband en naar de Staatssecretaris er voor pleiten “bioboeren” niet negatief te raken met uitvoeringsregelingen m.b.t. fosfaatreductie maar hen juist de ruimte te bieden. Met de tegenstemmen van het CDA. de VVD en de PVV is de motie met 24 / 20 aangenomen. Omdat alle andere partijen wel de richting die D66 wil gaan onderschrijven.
Duurzaam, natuur-inclusief, of zogenaamde kringlooplandbouw verdient steun en mag niet worden gestraft. Door aanname van deze motie is dat weer wat dichterbij gekomen.