Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 september 2018

Overijssel koploper kringlooplandbouw

D66 ondersteunt boeren bij deze verandering

 

Na ruim twee jaar intensieve lobby heeft D66 het voor elkaar: het kabinet heeft besloten:kringlooplandbouw is de toekomst voor elke boer.

Een visie die overlappend is met natuurinclusieve landbouw. Een belangrijke stap naar een nieuwe balans tussen landbouw en natuur in Nederland. D66 is blij dat de minister deze visie heeft omarmd en nu tot beleid wil brengen. We vertrouwen op de kracht van de partijen om die visie werkelijkheid te laten worden en we zien bij uitstek hier een rol voor de provincie. Zeker in Overijssel met zo veel krachtige boeren met hoogwaardige producten en sterke streekproducten.

 

Wat is kringlooplandbouw?

We moeten van een lineair productie- en verdienmodel naar een gesloten ketensysteem. Daarbij houdt de boer bodem, water, lucht, grondstoffen (mineralen) in balans met wat er op zijn/haar bedrijf mogelijk is. Wat een boer maakt komt vanuit eigen land of streek. Reststoffen van de exploitatie van de boerderij of van de voedingsmiddelenindustrie worden hergebruikt. Mest hoort op het eigen land en kunstmestgebruik moet verminderd. De gezonde bodem vormt de – letterlijke – basis voor wat er op die grond mogelijk is. Uitputting kan en mag niet meer. De keten wordt gesloten per bedrijf, streek of regio. Gesleep met voer en afzet van producten moeten tot een minimum worden beperkt. Streekproducten blijven omarmd. Een reële prijs voor producten die recht doet aan de inspanningen en de kwaliteit moet de consument (willen) betalen. Dat moet ook tot andere marges in de tussenhandel tot gevolg hebben. Zodat de opbrengst eerlijker wordt verdeeld.

 

Van boer tot bord

Overijssel is dé landbouw- en natuurprovincie. We hebben grote kennis van de landbouw en zijn trots op de boeren en de sector als geheel. Boeren zijn innovatief en produceren uitstekende producten voor de lokale, Europese en mondiale markt. Verdienmodellen zijn nog te veel beheerst door opkopers en geldverstrekkers. De focus zal bij kringlooplandbouw dan ook meer regionaal moeten zijn.

 

Nieuwe bedrijfsmodellen zoals van ‘Stadsboeren’ en ‘van boer tot bord’ passen uitstekend in de nieuwe landbouwvisie. Overijssel doet al veel. Nu is het zaak dit alles in samenhang verder te brengen. Er is in onze provincie een grote inzet van boeren die willen vernieuwen met o.a. het Agro & Food programma. Samen met alle partijen kan én moet Overijssel koploper willen zijn van kringlooplandbouw. We hebben een goede basis met het huidige uitvoeringsprogramma Agro&Food gelegd. Willen we gezamenlijk o.a. de klimaatdoelen van Parijs halen en de ambities van het Kabinet waarmaken richting 2030, dan zijn er nog tien oogsten te gaan. Kortom, er is geen tijd te verliezen.

 

Kringloop

We moeten bij de omslag naar kringlooplandbouw naar een andere benadering. Momenteel is het zo dat men de kostprijs van producten verlaagt. Bij kringlooplandbouw gaat het juist om het verlagen van het gebruik van grondstoffen door een efficiënte benutting in kringlopen. Met minimale verliezen en minimaal gebruik van energie (waaronder transport). Zo krijgt een boer weer een reële prijs voor zijn productie, betalen consumenten wellicht iets meer en brengen we evenwicht terug tussen natuur en het gebruik van de aarde.

 

Integrale aanpak

D66 Overijssel riep vorig jaar gedeputeerde Maij op om een congres te organiseren over kringlooplandbouw. Zodat we er snel en integraal mee aan de slag kunnen. Nu moet Maij die handschoen oppakken en samen met de sector, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties de consequenties voor de boeren in Overijssel scherp in beeld krijgen. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een maximale transportcirkel van 500 kilometer (Londen, Parijs, Brussel) rondom de provincie – voor aanvoer van grondstoffen en afzet van producten – dan heeft dat ingrijpende gevolgen. D66 Overijssel stelt in de commissie Natuur en Landbouw vragen aan GS hoe zij de visie van Schouten samen met de sector op gaat pakken. Naar aanleiding van die vragen heeft GS toegezegd zich in te spannen voor een congres in december dit jaar en komt er in jan/feb een inventarisatie van het huidig beleid. De insteek daarvan is dat er wordt gestreefd naar versnelling van de transitie. Dat is ook waar wij als D66 Overijssel voor staan.

 

Samenhangend beleid

D66 pleit voor een aanpak waarbij onder andere alle partijen die zitting hebben in ‘Samen werkt Beter’ participeren. Daarbij hoort ook de bestaande natuurvisie en dienen bestaande regelingen tegen het licht te worden gehouden. Want versterking van zowel onze kwetsbare natuur als van vernieuwende landbouw in Overijssel vragen samenhangend beleid. Daarbij passen subsidies, fondsen en regelingen die aansluiten op het systeem als geheel en niet meer op afzonderlijke onderdelen.

 

Daarom moeten we de sector steunen bij de gehele verandering naar kringlooplandbouw. Dat is goed voor boer, dier, consument en onze kwetsbare aarde.

 

 

Hartegroet,

Wybren Bakker

fractievoorzitter D66 Overijssel