Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juni 2019

Onze nieuwe rol als oppositiepartij

Deze week werd het nieuwe college van de Provincie Overijssel benoemd. Als fractie zijn we nu oppositiepartij: een geheel nieuwe ervaring die best wennen is. Met een constructieve opstelling zullen we bijdragen leveren, komen we met moties en amendementen en willen zo het beleid meer laten aansluiten op de idealen van ons D66. Maar dat viel zo op de eerste avond nog niet mee. Het is best even vervreemdend om te ervaren dat de nieuwe coalitie de rijen sluit, geen ruimte geeft aan verbetersuggesties en soms niet eens serieus ingaat op onze aanbevelingen maar die geheel naast zich neerlegt.

Natuurlijk moeten ook wij nog onze positie en mogelijkheden scherpen. Dat lukt niet vanaf dag één, maar duidelijk is dat bij ons de sterke drive bestaat blijvend te hameren op die zaken die onze leden hebben opgenomen in het verkiezingsprogramma. Daarbij is het overigens prettig om geheel vrij vanuit dat programma onze inbreng te leveren en geen rekening te hoeven houden met coalitieafspraken. Die vrijheid gaan we ten volle benutten! En mocht je als lid zaken op onze agenda willen zetten aarzel dan niet om contact met ons te zoeken! Samen met al onze actieve leden kunnen we ook vanuit de oppositie onze ideeën inbrengen en gaan er vol voor. En dat zullen ze blijvend merken in Zwolle.

Hieronder lees je enkele thema’s en kritiekpunten die we naar aanleiding van het coalitieakkoord nadrukkelijk hebben ingebracht.

Bestuur

We verzochten het nieuwe college binnen 100 dagen inzichtelijk te maken wat ieders speerpunten zijn. Er staan namelijk veel globale zinnen in het akkoord waarvan we niet weten wat de werkelijke doelen zijn. Dus vroegen we om per portefeuille vier concrete, meetbare doelen te komen. Onze motie daartoe werd niet aangenomen.

Met zes witte gedeputeerden waarvan slechts een vrouw is, werkt het college niet vanuit een afspiegeling van de samenleving. De diversiteit van onze veelkleurige provincie is in de keuze van gedeputeerden niet terug te vinden. Dat vinden we een gemiste kans.

Inclusiviteit

D66 blijft zich inzetten voor een inclusief Overijssel, waar verschillen overbrugd worden en we omzien naar elkaar. Waar de jongerenraad nieuw en steviger gepositioneerd wordt met participatie voor en door jongeren. Waar ruimte is om elke dag van de week evenementen en festivals te houden. Om dit laatste zeker te stellen – nu ook de SGP deel uitmaakt van het nieuwe college – hebben we een motie ingediend, maar die haalde het niet. Daarnaast vragen we ons af of er voldoende geld is voor aanvullende programma’s om de groeiende kloof in de samenleving tegen te gaan. Daarom hebben we een motie gemaakt en opgeroepen hiervoor middelen vrij te maken. Maar ook deze motie mocht niet op een meerderheid rekenen.

Duurzaamheid en natuur

D66 zou krachtiger investeren in verduurzaming dan in het coalitieakkoord is beoogd. Ook inwoners moeten de rendementen in de portemonnee en kwaliteit van leven kunnen merken: Investeer in isolatie en nieuwe energiemiddelen zodat kinderen in gezonde lucht kunnen opgroeien. Zorg voor 0€ energielasten in scholen, instellingen, kerken, etc. Help middel- en kleinbedrijven bij het verduurzamen van hun panden.

Het nieuwe college remt kansrijke windenergie en zonneakkers, maar gaat wel lobbyen bij het Rijk voor thoriumtoepassingen. Daar is D66 volstrekt tegen! Wij willen geen thoriumcentrale in Overijssel. Wij gaan voor échte duurzaamheid.

Daarnaast willen we hoge prioriteit op het herstel van de biodiversiteit omdat deze enorm onder druk staat. We zien maatregelen tegen deze sluipende ramp slechts minimaal terug in het coalitieakkoord. Er zijn geen middelen gereserveerd om het herstel van de biodiversiteit te realiseren. Als het aan D66 ligt bannen we onder anderen alle glyfosaat uit in Overijssel. Maar daar ging het nieuwe college niet op in. Ook het deltaplan biodiversiteit genaamd “de tijd is rijp en groen” werd niet opgenomen in het akkoord. Dit plan is met alle groene organisaties in Overijssel opgesteld – wederom een gemiste kans voor onze provincie!

Wel is D66 blij met het doorzetten van de blauwgroene dooradering in het landschap. Maar onze conclusie dat Gedeputeerde Staten de natuurgebieden echt gaan verbinden en “de door Bleker afgeschoten robuuste verbindingen realiseren” werd niet bevestigd. De woorden lijken nog geen werkelijkheid.

Mobiliteit

Anno 2019 kunnen OV-reizigers in Overijssel ’s avonds nog steeds niet thuiskomen na een bezoek aan een concert, theater of een vergadering. Overijssel moet aanjager en mede-ontwikkelaar zijn van een Europees treinnetwerk. Bij de geplande investeringen in mobiliteit missen we de treinverbinding Zwolle-Deventer en Deventer-Enschede. D66 wil dat het college gaat lobbyen voor overal dubbelspoor en een hogere treinfrequentie op alle trajecten.

Democratie

Tenslotte hebben we aangegeven als D66 – wellicht samen met andere partijen – met een initiatiefvoorstel te komen over democratische versterking. En ja: daar past ook een verordening voor een correctief referendum bij. We hebben het alvast maar even aangekondigd – nu gaan we aan de slag!

Wij gaan constructief oppositie voeren: we zijn niet de partij van de schreeuwers, maar wel van de overtuigers, de verbinders. We kijken vanuit onze sociaal liberale waarden en blijven staan voor een inclusief, sociaal, en vrijzinnig Overijssel. Natuurlijk hebben we naast al deze kritische kanttekeningen de nieuwe coalitie en gedeputeerden netjes gefeliciteerd. De eerste dag als oppositiefractie was zeker een bijzondere ervaring. Er wacht veel werk op ons om Overijssel met ons unieke D66 geluid blijvend te verbeteren!

Namens de fractie

Wybren Bakker, fractievoorzitter