Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juli 2022

Moties hebben maatschappelijke gevolgen.

Woensdag 6 juli was het een lange Statendag in Zwolle. We begonnen om 11uur en eindigden om 21uur. Het hoofdmenu bestond uit de behandeling van de Perspectiefnota 2023.

Elk jaar rond deze tijd is de behandeling en de beschouwing. In de Perspectiefnota beschrijft Gedeputeerde Staten (GS) wat haar ambities voor 2023 zijn en hoe deze met de financiële middelen moet worden bereikt.
Collega Renilde Huizenga was afwezig, maar collega Peter Schouten vertelde op mooie wijze in 5 minuten aan alle collega’s welke hoofdpunten D66 in de begroting terug willen zien. Eén van de onderwerpen was natuurlijk STIKSTOF en de ernstige effecten die ontstonden in de samenleving als vervolg op de Rijksbrief inclusief “stikstofkaart”. Er waren 15 moties over dit onderwerp, naast een heleboel anderen.

Wat gedurende de vergadering duidelijk werd, is dat er nu helemaal geen collectieve eenheid is te vinden op dit stikstofdossier. Samen met enkele partijen hadden we in de commissie Landbouw en Natuur de eerste aanzet gegeven om tot een gezamenlijke motie te komen die unanieme steun aan GS zou geven. Dit alles tezamen met de vele moties waarin van de politieke linker- als ook de rechterflank de verschillen zichtbaar maakten.
Dan is het ook onze fractie die tot een heroverweging komt. Willen we onze motie met betrekking tot ‘koplopers’ doorzetten? Dragen we dan mee aan polarisatie omdat we verschil maken? Is het nu het juiste momentum met oog op de onrust onder boeren? Alles overwegende hebben we onze inzet gewijzigd door nu de motie niet in te dienen maar deze weloverwogen aan te houden. Zo dragen we niet bij aan het versterken van het verschil, maar bieden we maximale ruimte aan de regionale gebiedsprocessen en constructieve gespreksvoeringen. Voor D66 blijven de wettelijke stikstofemissiedoelen uiteraard leidend en die zijn niet onderhandelbaar.

Als fractie hebben we de perspectiefnota 2023 steun gegeven. De uitvoering zal nog een grote opgave zijn en zien we bij de begroting 2023 einde dit jaar weer terug. Rond die tijd zullen vele fracties, nog meer dan vandaag, zich willen profileren omdat immers 15 maart 2023 de verkiezingen voor een nieuwe Staten (en Waterschappen: kies voor Water Natuurlijk) dan zijn.

Wybren Bakker
woordvoerder Landbouw en Natuur