Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 april 2018

Met mest meer mogelijk

De Overijsselse D66 Statenfractie bezocht vorige week stortplaats Elhorst Vloedbelt, de plaats waar een mestverwerkingsinstallatie van Twence is gepland. In de regio is een fors overschot aan mest. Als de plannen doorgaan zal rond de 50% van het regionaal overschot verwerkt worden tot nieuwe grondstof. De bal ligt nu bij de provincie om via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te besluiten voor deze locatie.

 

Natuurinclusieve landbouw

Wij zijn voorstander van een mestverwerkingsinstallatie en vinden de plaats passend. Maar is zo’n installatie – ook voor de toekomst – eigenlijk wel de oplossing? Er moet iets anders gebeuren, nl. het mestoverschot moet in Nederland fors verminderen. Het kabinet en de Provincie Overijssel zetten in op kringloop- en natuurinclusieve landbouw. Dat is de oplossing. Op langere termijn moet de sector zoeken naar een nieuwe balans. Veel boeren zijn al begonnen met een nieuw ondernemersconcept. Het doel is de hoeveelheid dieren in balans te brengen met de beschikbare grond en zo de uitstoot van schadelijke emissies fors te reduceren.

 

Waardevolle grondstof

In de tussenliggende tijd zal mestverwerking bijdragen aan CO2-reductie door het opwekken van nieuwe energie. Bovendien gaat er in een dergelijk circulair proces praktisch niets verloren van de mest als waardevolle grondstof.

 

Innovatie

En er is meer mogelijk met mest. D66 wil van buitenaf aangevoerde kunstmest sterk beperken. Bij de productie van kunstmest is nl. veel energie nodig, terwijl we mest als grondstof in overvloed hebben. Voorkomen moet worden dat mest in gierputten gaat rotten. Dan gaat de waarde achteruit en vormen zich schadelijke stoffen. De sector is met o.a. innovatiemiddelen van de provincie hiermee aan de slag. Tempo is daarbij noodzakelijk en de koers niet meer onderhandelbaar.

 

Op termijn, als we allemaal over zijn op duurzame energie én circulair leven, is er geen mestverwerkingsinstallatie meer nodig.

 

 

Wybren Bakker