Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 februari 2022

Met de laarzen door de modder.

Afgelopen week is de Statenfractie uitgenodigd door wethouder Van Essen van gemeente Losser om een Natura2000 project te bezoeken waarbij de insteek niet alleen behoud van de natuur is, maar ook ruimte voor water en de leefbaarheid van het aanliggende dorp te vergroten.

De provincie Overijssel kent meerdere Natura 2000 gebieden. Deze aangeduide stukken natuur zijn bijzonder en belangrijk voor het behoud van bijzondere landschappen, planten en dieren. Voor het onderhoud en het vergroten van de diversiteit van deze gebieden zijn vanuit de provincie en vanuit Europa subsidies beschikbaar.

Gemeente Losser is gelegen rondom de meanderende rivier de Dinkel. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de Dinkel rechtgetrokken en vastgelegd. Zo kon het water sneller wegstromen.  De oever van deze rivier zijn een rijke voedings- en kweekgebieden van diverse vogels en andere diersoorten. Om deze oevers te onderhouden en de biodiversiteit te vergroten worden sommige delen van de oevers aangepast. Ook zijn er nieuwe meanders (kronkels)aangelegd. Zo kan je water langer in het gebied vasthouden, zodat het elders niet voor wateroverlast zorgt en er tegelijkertijd een waterbuffer ontstaat voor drogere tijden. Dat is goed voor de natuur en ook draagt het bij om doelen te halen voor schoner water, als belangrijk doel van de KRW (Kaderrichtlijn Water).

Bij hoog water kan de rivier overstromen in graslanden waardoor een prachtige biodiversiteit van planten en vogels kan ontstaan. Een van deze overstromingsgebieden ligt bij het dorp Glane. Met de bewoners heeft gemeente Losser een gezamenlijk plan gemaakt. Niet alleen de natuur wordt behouden, maar ook wordt er rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

Dit traject is al een tijdje gaande. De eerste fase, het overstromingsgebied, het aanleggen van natuurbeleving zoals een “ommetje met de hond” als een “rondje met de fiets” is afgerond. De wens voor een natuurspeelplaats en recreatiehoek staat ook al in de steigers.

In de volgende fases worden de vernieuwing van de wegen en de invulling van het leegstaande dorpshuis aangepakt.

Gemeente Losser is, terecht, trots op haar gemeente en bewoners. Zij hebben de aanwijzing van Natura2000 gebieden aangepakt om niet alleen natuur te behouden, maar dit ook te koppelen aan leefbaarheid en betrokkenheid van de lokale bevolking. Dit heeft communicatie en goede planningen nodig. Maar het levert samenwerking, betrokkenheid én een prachtig stukje gebied op!

Wethouder Jaimi van Essen en projectmedewerkers van de gemeente en waterschap Vechtstromen lieten vol trots ons dit project zien. Het was mistig, grauw en regenachtig. Maar de glans van een prachtig stukje landschap was zichtbaar. En de modder? Die wasten we thuis gewoon van onze laarzen.

Thema

Klimaatadaptatie en Energietransitie

D66 wil een integrale aanpak voor klimaatadaptatie en zet haar ambities stevig neer. We gaan voor een provinciaal klimaat- en energieakkoord met concrete doelstellingen en acties voor overheid en bedrijfsleven. D66 zet erop in om waar mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te overtreffen – met als stip op de horizon een 100% CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening. Ook de transitie naar een circulaire economie is voor D66 belangrijk. Denk daarbij aan principes als ‘van afval naar grondstof’ en ‘de vervuiler betaalt’.

Klimaatadaptatie is de ontwikkeling waarbij de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering en de effecten daarvan, om de (toekomstige) schade te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
Energietransitie is een beweging, zoals ook beschreven in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen zoals zonne-, en windenergie.

Inleiding
We ontkomen er niet aan. Het wordt natter, warmer, droger en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering is een voldongen feit en blijft - ondanks een aantal nieuwe kansen - een enorme uitdaging die wij als mensheid moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het huidige welzijn en de welvaart van iedereen en vraagt actie van iedereen.

Lees meer