Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 mei 2017

‘Kringlooplandbouw’ en nieuwe omgevingsvisie Overijssel

‘Kringlooplandbouw, dat is de nieuwe kernboodschap van D66 voor agrarische ondernemers’, aldus Tjeerd de Groot, de nieuwe woordvoerder voor D66 in de tweede kamer. Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van de stoffen gesloten is. Dat houdt in dat alle stoffen die door de landbouw verdwijnen uit een gebied ook weer terugkeren in dat gebied.

D66 heeft tijdens de behandeling van de omgevingsvisie in de Staten overtuigend ingestemd met het overgaan naar kwalitatieve sturing op ruimtelijke ontwikkelingen o.a. in het buitengebied en zonering los te laten.

De vroegere harde markeringen aan gebouwvolume, of specifieke uitbreidingsgebieden, vervallen en er komt een kwaliteitskader voor in de plaats. Duurzaamheid en sociale borging zijn daarbinnen essentieel. Dit vaak in samenwerking met ketenoptimalisatie.

Deze kwaliteitskaders worden voor geheel Overijssel van toepassing verklaard. Er komt een inzichtelijke handreiking die omgeving en ondernemers inzicht biedt in mogelijkheden. En er komt een kwaliteitsteam dat aanjagend en verbindend naar alle partijen steun zal geven.

Via de kwaliteitsimpuls Agro en Food is eindelijk sterke focus op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit. Kijk voor verdere informatie op: http://www.overijssel.nl/thema’s/ruimtelijke/omgevingsvisie/

Ik bracht tijdens de behandeling in de Staten o.a. het volgende in: “Gedeputeerde Staten weet dat D66 wil zien dat natuur inclusieve landbouw bevordert wordt, dat we gaan naar een circulaire afvalvrije landbouw met oog en oor voor mens en dier in de omgeving. Waar kwaliteit van voedsel en gezondheid voor een ieder leidend is en niet de enkele focus op massaproductie of volume van een gebouw. Daarbij vragen we bijzondere aandacht voor handhaven als iemand iets doet dat niet is toegestaan. Alleen zo krijg of behoudt je samen voldoende vertrouwen”.

Laat dat nu net allemaal vallen onder kringlooplandbouw. Zo versterken we het eenduidige geluid van D66 op alle niveaus.

Ondertussen is er een nieuwe uitspraak door de voorzieningenrechter gedaan die bepaalt dat “bioboeren” onevenredig worden benadeeld bij de uitvoering van maatregelen reductie fosfaatemissie. D66 heeft al eerder in de Staten gepleit voor uitzondering van deze natuurinclusieve agrarisch ondernemers. Dit blijven we de komende weken/maanden volharden in afstemming met landelijk, gemeenten en collega Statenleden in diverse provincies.

 

 

Wybren Bakker

Woordvoerder Natuur en Landbouw