Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2020

Kernenergie: de verkiezingscampagne is begonnen

De discussie over kernenergie moet vaak afleiden van de concrete stappen richting verduurzaming die dringend nodig zijn voor ons klimaat. Maar ook dat er binnenkort weer verkiezingen aankomen kon D66 fractievoorzitter en woordvoerder Milieu & Energie Wybren Bakker vorige week duidelijk merken:

Kernenergie wordt zowel nationaal als ook in onze provincie met enige regelmaat geagendeerd door VVD, FvD of PVV. Ook een vorige week verschenen rapport zorgt ervoor dat het onmiddellijk weer op de politieke agenda wordt geplaatst. De VVD en FvD hadden en motie gemaakt die oproept om aan het kabinet vooral de kennis die bij de Universiteit Twente bestaat onder de aandacht te brengen. Wat D66 betreft is dit een motie voor de bühne. Voor ons volstrekt overbodig en onnodig: de UT weet de wegen zelf wel en anders bel je als VVD Statenlid zelf even met je Minister. Door een aangenomen motie in de Tweede Kamer zagen enkele partijen hun kans schoon. De motie van de VVD en FvD haalde het. Overigens wil tot heden geen enkel commercieel bedrijf in kernenergie in Nederland investeren.

Bovendien: Als provincie gaan we er niet over! Kernenergie is een Rijksaangelegenheid. Partijen in de Staten van Overijssel die het steeds agenderen zien Thorium of kernenergie als de heilige graal bij de energietransitie. En zoeken zo vooral een manier om besluiten die NU moeten uit te stellen. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen is kernenergie geen realistische optie. Experts en overheden zijn het erover eens dat de planning en realisatie van een kerncentrale minimaal 15 jaar duurt. Voor D66 Overijssel ligt die prioriteit op dit moment daarom vooral bij het opwekken van C02 neutrale energie middels wind en zon. Tevens zijn het gebruik van restwarmte en aardwarmte nog veel meer toe te passen. Ook de uit windenergie opgewekte waterstof kan als energiebron dienen. In provincie Groningen vinden forse investeringen daarvoor plaats.

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen sluit D66 landelijk kernenergie niet bij voorbaat uit. Wel moet er zekerheid zijn over veiligheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Voor D66 Overijssel staat vast dat we een mix van schone energie moeten realiseren die zowel betaalbaar is en ook een stabiele energievoorziening garandeert. Maar het liefst kiezen we dus voor nieuwe innovaties die duurzaam zijn en hen die na ons komen niet met gevaarlijk restafval laten zitten.

Natuurlijk blijven we als D66 Overijssel open staan voor ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De provincie gaat een informatiebijeenkomst over Thorium en kernenergie regelen: we zullen die natuurlijk ook bijwonen.

Onze focus is erop gericht om NU duurzame actie te realiseren. De klimaatverandering wacht niet…

 

Update: Lees in het volgende document wat er bij een informatiesessie van de provincie in december 2020 is besproken over kernenergie: 202012 kernenergie

Thema

Klimaatadaptatie en Energietransitie

D66 wil een integrale aanpak voor klimaatadaptatie en zet haar ambities stevig neer. We gaan voor een provinciaal klimaat- en energieakkoord met concrete doelstellingen en acties voor overheid en bedrijfsleven. D66 zet erop in om waar mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te overtreffen – met als stip op de horizon een 100% CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening. Ook de transitie naar een circulaire economie is voor D66 belangrijk. Denk daarbij aan principes als ‘van afval naar grondstof’ en ‘de vervuiler betaalt’.

Klimaatadaptatie is de ontwikkeling waarbij de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering en de effecten daarvan, om de (toekomstige) schade te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
Energietransitie is een beweging, zoals ook beschreven in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen zoals zonne-, en windenergie.

Inleiding
We ontkomen er niet aan. Het wordt natter, warmer, droger en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering is een voldongen feit en blijft - ondanks een aantal nieuwe kansen - een enorme uitdaging die wij als mensheid moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het huidige welzijn en de welvaart van iedereen en vraagt actie van iedereen.

Lees meer