Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2011

Inbreng Algemene Beschouwingen

Voorzitter,

D66 wil de provincie vergelijken met iemand die
plotseling veel geld heeft gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis of een
loterij. Zoiets gebeurt altijd op een willekeurig moment. De persoon in kwestie,
laten we zeggen een hij, is in een
bepaalde gemoedstoestand en heeft altijd korte termijn behoeften. Wat zie je
vaak:

 • Hij
  is snel geneigd veel geld uit te geven;
 • Hij
   geeft veel uit aan dingen waar niet
  goed over nagedacht is en waar hij  later spijt van krijgt. Voorbeelden zijn
  grote huizen, paarden of andere hobby’s, auto’s en het wordt helemaal een
  ramp als hij net verliefd is op een veeleisende vrouw;
 • De
  dagelijkse gevolgen van de grote aankopen worden onderschat. Veel van deze
  mensen komen later in financiële problemen;
 • Veel
  geld werkt verslavend: een
  eventueel volgende erfenis heeft hij ook al bijna uitgegeven en;
 • maakt
  het hem gelukkiger?

De moraal is drieërlei:

 1. Meer
  dan 80% van de vrije reserves wordt uitgegeven. Was het niet beter geweest de
  traditie van spaarzaamheid van vroegere colleges een beetje voort te zetten en wat meer ruimte te laten voor
  toekomstige colleges. Over rentmeesterschap gesproken.
 2. Dit
  college investeert verkeerd. De nadruk ligt op bereikbaarheid en daarbinnen op
  aanleg van wegen. Het is zeer de vraag of door vergrijzing, anders werken en
  krimp in sommige gebieden al dat nieuwe asfalt op termijn wel nodig is.
  Daarnaast zijn er veel slimmere en goedkopere manieren om de huidige
  wegcapaciteit beter en veiliger te benutten.We doen dit alles om de
  economie te stimuleren. Daar is echter één andere remedie voor en die ligt niet
  op het maaiveld, maar zit in het hoofd: kennis.
  D66 is niet tegen het aanleggen van wegen maar wil hier selectief mee
  omgaan en meer dan het college investeren in natuur, innovatie en cultuur. Dat
  zijn de zaken die zorgen voor een wervend economisch klimaat.  Het college investeert in de noden van het
  verleden. D66 wil investeren in de behoeften van de  toekomst. Wij zullen een amendement voor een
  andere indeling van de investeringsimpuls mede indienen.
 3. De
  perspectiefnota is slecht leesbaar. De investeringen zijn onvoldoende
  gespecificeerd om een oordeel over te kunnen vormen. Er ontbreekt een compleet
  beeld van reserves en voorzieningen. De vereenvoudiging van de Planning en Control
  cyclus lijkt op zichzelf prima maar is onvoldoende uitgewerkt om zeker te zijn  dat de kaderstellende en controlerende van de
  Staten niet wordt uitgehold. Wij dienen een amendement in om besluitvorming op
  het financiële perspectief uit te stellen.

Voorzitter, nog even die verliefdheid. Als ik de
fractievoorzitters van de college partijen elkaar in de ogen zie kijken, en je ziet ze tegenwoordig nogal eens samen:
smoorverliefd. Ik vraag me dan af:Hoe is dat over drie jaar als irritaties
over de macht en zo een rol gaan spelen?

Wij willen de rest van onze spreektijd benutten om
moties en amendementen toe te lichten.

Ik neem er nu twee:

 1. Wij verzoeken GS na te gaan
  of het mogelijk is een deel van de bezuinigingen op te vangen  door meer samenwerking met bijvoorbeeld
  Gelderland. Door deze samenwerking
  zal waarschijnlijk meer bezuinigd worden op overhead waardoor de opgelegde
  kortingen minder in het directe werkveld  terecht komen?
 2. Wij
  verzoeken het
  College de noodzaak van de aangekondigde verhoging van het
  onderhoudsbudget voor wegen nog eens nader te onderzoeken. Het Overijsselse
  wegennet ligt er goed bij. Vaak worden bij ramingen voor onderhoudsbudgetten
  onzekerheden  op elkaar gestapeld en
  veel te grote budgetten aangevraagd.

Voorzitter,
de overige toelichtingen in de tweede termijn.

Aart Karssen

Fractievoorzitter D66