Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 oktober 2021

Impuls aan jongerenparticipatie in de Overijsselse democratie

Provincie Overijssel geeft samenwerking met jongeren impuls

Vandaag nam de Provinciale Staten van Overijssel het initiatiefvoorstel ‘Krachtige Jongerenparticipatie in de Overijsselse democratie’ met een ruime meerderheid aan.

D66, VVD en PvdA kwamen met dit voorstel, op basis van diverse onderzoeken en gesprekken met jongeren.

Uit gesprekken met jongeren en uit onderzoek van I&O Research is gebleken dat ruim de helft van jongeren tussen veertien en achttien jaar graag wil meebeslissen over politieke onderwerpen: “Jongeren willen betrokken worden en verdienen hun plek aan tafel”, aldus D66-fractievoorzitter Wybren Bakker.

Met het aannemen van het voorstel krijgt jongerenparticipatie een nieuwe impuls. Naast de bestaande Jongerenraad, worden jongeren bereikt via andere kanalen. Zo gaan beleidmakers naar scholen, komt er een digitaal communicatiemiddel en wordt gewerkt aan andere mogelijkheden: “Het idee is dat wij dat niet voor hen invullen, maar dat jongeren en beleidsmakers samen in dialoog gaan, ook over de manier van communiceren,” vult Regien Courtz van VVD Overijssel aan.

De Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten zegden toe jongeren te betrekken bij o.a. de begroting van 2022, de perspectiefnota, maar ook bij onderwerpen als fietspaden, industrieterreinen en klimaat. “Onze jongeren zijn de toekomst, die moeten we samen inrichten”, vertelt Annemieke Wissink van PvdA Overijssel.

 

Participatie in de praktijk

Jongerenparticipatie is niet nieuw. De provincie Overijssel betrekt jongeren al bij politiek en democratie, o.a. door gastlessen en afstemming met de Jongerenraad. Het initiatiefvoorstel maakt de weg vrij voor meer en intensiever contact én een efficiënte manier van communiceren. De Provincie stelt hiervoor tijd en geld beschikbaar vanuit het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023.

 

Volle steun GS

De eerste stappen zijn direct gezet. De Jongerenraad is uitgenodigd om mee te denken over de begroting van 2022. Vanuit PS wordt een klankbordgroep opgericht van leden en jongeren.

D66, VVD en PvdA schreven het initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Vaker en frequenter met jongeren in contact komen;
  • De mening van jongeren ook merkbaar meenemen in de beleidsbepaling;
  • Jongeren betrekken bij het proces van besluitvorming door PS en GS, zowel vooraf, tijdens als bij de evaluatie;
  • Samen een geschikte manier bepalen om makkelijk en daadkrachtig te communiceren en samen te werken.