Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 januari 2022

Geborgde (boeren)zetels bij waterschappen

Inmiddels is het januari 2022 en de eerste commissievergaderingen zijn weer achter de rug,
toch blikken we nog even terug op december 2021. In de laatste Statenvergadering van het jaar vroeg ik aandacht voor de geborgde zetels bij de waterschappen door een motie in te dienen.

In de motie riepen we onder andere op om tijdig in gesprek te gaan met andere provincies en de waterschappen om te inventariseren wat er haalbaar is om proactief beleid met betrekking tot geborgde zetels nu op te starten. Dit omdat er landelijk een wetsvoorstel in voorbereiding is om de geborgde zetels af te schaffen. Het zou dan ook verstandig zijn om hier tijdig mee aan de slag te gaan. Wat kunnen we nu al doen in Overijssel? Ik betrok daarbij ook de uitspraak van Rogier van der Sande voorzitter van de Unie van Waterschappen;

Welke beslissing je ook wilt nemen over de geborgde zetels van de waterschappen, neem die snel, en ruim voor de waterschapsverkiezingen van 2023”.

 

Ons streven als D66 Overijssel was in ieder geval bij de waterschappen in onze provincie het aantal geborgde zetels nu al terug te brengen naar het huidige wettelijk minimum en ook te kijken naar een andere verdeling. De motie kreeg aardig steun (17 zetels voor) maar haalde geen meerderheid. De andere partijen willen vooral afwachten.

Zeer recent (24 januari) verscheen een aardig artikel in het vakblad Boerderij waarin Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan Universiteit Utrecht ook haar visie gaf op de geborgde zetels. Veel van haar opmerkingen, hieronder te lezen, steunden mij extra dat onze koers de juiste is.

“De stem van landbouw en bedrijfsleven is onevenredig sterk. Bovendien trekken ze vaak samen op én werken ze samen met gekozen zetels in een waterschap. Zo zijn ze dubbel vertegenwoordigd. Daarnaast zitten ze als geborgden praktisch altijd in het dagelijks bestuur. Met het huidige ruime aantal geborgde zetels is de boerenpositie disproportioneel sterk. ”Van Rijswick erkent dat veel waterschap thema’s boerenland raken, maar stelt dat goed waterbeheer voor iedereen van wezenlijk belang is. Het economische belang is niet het enige dat telt. Van Rijswick pleit voor een eerlijker verdeling en een kleiner geborgd boerenaandeel. “Een of twee landbouwzetels in een algemeen waterschapsbestuur zou evenwichtiger zijn. Dan zou er ook geen geborgde landbouwzetel meer in het dagelijks bestuur zitten.” Volgens de hoogleraar zouden er daarnaast geen aparte geborgde bedrijfszetels meer moeten zijn”.

 

Wij gaan op de voet volgen wat er landelijk gaat gebeuren, maar dat de invulling anders moet, is helder. Deze wijziging past bij bestuurlijke vernieuwing en democratische legitimering, zodat de bestuurlijke vertegenwoordiging in Overijssel meer in overeenstemming komt met de huidige (maatschappelijke) verhoudingen.

 

Thema

Recht op een verbindend en democratisch bestuur

D66 streeft naar een samenleving met een transparant en democratisch bestuur. Op alle niveaus moeten mensen de mogelijkheid hebben om te bepalen wat er gebeurt en wie er bestuurt. Voor D66 is het geen vraag óf inwoners participeren maar hóe. We willen naar een Democratie van Nu. Van traditionele vormen van inspraak naar het nieuwe beginspraak. Geen inspraak achteraf, maar beginspraak vooraf. Hierbij willen we nadrukkelijk nieuwe digitale mogelijkheden benutten.

Ieder inwoner heeft recht op een goed, verbindend en democratisch bestuur. Tegelijk is betrokkenheid van inwoners ontzettend belangrijk om goed bestuur mogelijk te maken. Participatie begint bij inwoners die zich willen inzetten voor hun buurt, voor cultuur. Voor hun sportvereniging, medemens of voor de publieke zaak. Het is daarbij van belang dat inwoners weten hoe ze kunnen participeren. Net als op elk ander overheidsniveau moet de Provincie vervolgens verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. Dit vraagt ook om de nodige waardering en ondersteuning van lokale en regionale journalistiek. D66 vindt het een taak van de overheid om betrokkenheid van inwoners ruimte te geven én te faciliteren. Daarom steunt D66 de ontwikkeling van inwonerscooperaties, waarbij de Provincie de uitvoeringskracht van een inwonersinitiatief stimuleert.

Lees meer