Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 januari 2022

Een nieuw kabinet met sterke D66’ers is aan de slag.

zon

Een nieuw kabinet is onlangs in Den Haag geïnstalleerd. Wybren Bakker neemt een zeer actueel onderwerp onder de loep.

“Het vertrouwen in de politiek is laag”, stellen onderzoekers. We kennen de voorbeelden; de vele ernstige tekortkomingen van de overheid heeft grote schade veroorzaakt. Ondertussen wonen we in één van de mooiste landen van de wereld en is de welvaart ondanks corona en inflatie gemiddeld genomen goed. Daartegenover staat de forse armoede in vele gezinnen en de toenemende lasten die leiden tot een schraal bestaan of het onderhouden van twee banen om lasten te kunnen dragen.

 

Ik heb er vertrouwen in dat dit kabinet met goede keuzes komt; met plannen die sociaalliberaal verdedigbaar zijn; die recht doen aan noden van mensen maar ook bijdraagt aan brede welvaart en een gezond duurzaam klimaat in een gezonde rechtsstaat. De plannen, het geld én de urgentie is er. Hoogste tijd voor radicale kansengelijkheid.

 

Het is nog maar kortgeleden dat we spraken over de klimaatopgaven. De “klimaatdrammertrui” van Rob Jetten is nog niet zo oud. Inmiddels zijn klimaatbeleid en natuurbeleid (vanwege de stikstofproblemen) helemaal hot. Ook vanuit de provincie wordt aangedrongen op tempo en financiële middelen. De provincies willen de uitvoering doen van de nieuwe Rijksambities en hebben daartoe recent een aanbod gedaan (maar moeten dan wel structureel geld krijgen van het Rijk). Ik steun die koers en verwacht dat het aanbod door het Rijk omarmt wordt en dat structureel geld beschikbaar komt. Uitvoeringscapaciteit kan dan ingezet worden en acties opgestart. Nu verzuipt de provincie bijna in de bestuurlijke en gebiedsgerichte participatieprocessen die nog moeten leiden tot uitvoeringsplannen. De natuur en ondernemers hebben daar tot heden nog niks (extra) aan terwijl de urgentie met de dag groeit.

 

In 2023 en verder zal veel uitvoering ter hand genomen moeten worden. De plannen worden nu gebiedsgericht gemaakt. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Overijssel zal de plannen tot uitvoer brengen. We weten dat de natuur en het klimaat redden pijn gaat doen. Gelukkig is de bereidheid onder inwoners groeiend en zie ik bij mijn fietstochten ook steeds meer daken met zonnepanelen en woningen zonder gasaansluitingen.

 

Mijn persoonlijke oproep blijft bij de uitvoering van alle noodzakelijke plannen om als het gaat om verduurzaming te zorgen dat iedereen kansen krijgt deel te nemen aan de omslag naar een duurzaam klimaat neutrale samenleving:

  • Ieder dak vol met panelen, te beginnen met alle huurwoningen;
  • Alle boeren en fabrieksdaken vol met panelen en opslagbatterijen in alle buurtschappen en woonwijken;
  • Alle woningen isoleren en zo brengen naar tenminste energielabel B;
  • Waar kan warmtepompen en biogas inzetten.

En ja, dat vergt veel geld, dat vraagt veel technisch personeel, en dat vraagt bereidheid te investeren. Maar als het resultaat is dat de lasten verlicht worden voor hen die nu niet of moeilijk rond kunnen komen én we ook de aarde redden, dan gaan we wat mij betreft dat nu doen. “Het vertrouwen in de politiek is laag”, stelden onderzoekers. Maar met daadkracht en oog hebben voor iedereen in de maatschappij begint het bouwen aan hernieuwd vertrouwen.

 

 

 

 

 

 

Thema

Klimaatadaptatie en Energietransitie

D66 wil een integrale aanpak voor klimaatadaptatie en zet haar ambities stevig neer. We gaan voor een provinciaal klimaat- en energieakkoord met concrete doelstellingen en acties voor overheid en bedrijfsleven. D66 zet erop in om waar mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te overtreffen – met als stip op de horizon een 100% CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening. Ook de transitie naar een circulaire economie is voor D66 belangrijk. Denk daarbij aan principes als ‘van afval naar grondstof’ en ‘de vervuiler betaalt’.

Klimaatadaptatie is de ontwikkeling waarbij de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering en de effecten daarvan, om de (toekomstige) schade te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
Energietransitie is een beweging, zoals ook beschreven in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen zoals zonne-, en windenergie.

Inleiding
We ontkomen er niet aan. Het wordt natter, warmer, droger en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering is een voldongen feit en blijft - ondanks een aantal nieuwe kansen - een enorme uitdaging die wij als mensheid moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het huidige welzijn en de welvaart van iedereen en vraagt actie van iedereen.

Lees meer