Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 december 2020

Drinkwaterverbruik moet structureel omlaag

Goed drinkwater is kostbaar en waardevol. Gelukkig komt het bij ons gewoon uit de kraan, zo veel we willen. Maar omdat het niet vanzelfsprekend is dat dit zo blijft trekt Statenlid Renilde Huizenga aan de bel.

 

Tekort

In een aantal decennia is het verbruik door burgers, bedrijven en boeren verhonderdvoudigd. Daarnaast ontstaat er de afgelopen jaren nog meer druk op onze drinkwatervoorzieningen door droogte: de reserves krimpen en de vraag naar water stijgt nog meer. 90% van het Overijsselse drinkwater is afkomstig van grondwater. De grondwaterspiegel blijft dalen, wat ook verzakkingen van gebouwen en wegen tot gevolg kan hebben. De verwachting is dat er in 2025 al onvoldoende drinkwater is in Overijssel.

Provinciale opgave

De provincie is wettelijk verplicht om onze openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen. Maar het opschalen van de waterwinning leidt tot grote dilemma’s: Het wringt met andere provinciale opgaven zoals de bescherming van Natura2000 gebieden en de energietransitie, evenals de landbouw. In een vandaag behandelt beleidsstuk besteedt Overijssel daarom veel aandacht aan het verantwoord opschalen van de drinkwaterwinning om zo in al onze behoeftes te kunnen voldoen. Zo wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de import van water en hoe er ingezet kan worden op het gebruik van oppervlaktewater (oeverwater).

Vraag en aanbod

Maar dit is niet genoeg. De balans tussen de aanvulling en het gebruik van het grondwater is flink verstoord. Onze natuur moet door ons waterverbruik niet nog meer overbelast worden. Daarom moeten we niet alleen naar het aanbod van drinkwater kijken, maar juist ook naar de vraag en dus het verbruik. Veel mensen realiseren zich namelijk niet hoe uitzonderlijk het is dat er altijd goed kraan-/drinkwater voorhanden is en hoe fragiel deze vanzelfsprekendheid is. Daar komt ook nog bij dat (industriële) grootverbruikers op dit moment geen proportionele bijdrage aan de kosten hoeven te leveren.

Zuinig en slim verbruik

Daarom pleit D66 Overijssel ervoor om zuiniger watergebruik te stimuleren. In een motie roept Renilde Huizenga de provincie op om samen met Vitens en de waterschappen rond droge periodes versterkt in te zetten op bewustwording onder inwoners. Ook moet er een onderzoek komen voor maatregelen om te besparen. Dus hoe we een lager verbruik financieel kunnen stimuleren, dus geen lastenverzwaring. Denk dan aan subsidies voor besparingsmaatregelen en misschien wel andere tarieven voor grootverbruikers. Dat moet je nu onderzoeken nu het moment daar is. Daarnaast wil D66 dat de provincie de mogelijkheden verkent om slimmer om te gaan met het beschikbare water: bijvoorbeeld door te stimuleren dat in grote gebouwen in plaats van drinkwater vaker grijs water (licht verontreinigd afvalwater) gebruikt zal worden om toiletten mee door te spoelen.

In dit artikel van Trouw kun je nalezen hoe het in Kaapstad is gelukt om het tij te keren.

Update: Gedeputeerde Boerman heeft toezeggingen gedaan om stappen te zetten richting hergebruik van afvalwater en op het gebied van bewustwording.