Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 juni 2021

D66 Overijssel wil radicale keuzes voor duurzame toekomst

De natuur herstellen en de aarde koelen. Die twee ambities zouden de uitgangspunten moeten zijn waarop de provincie Overijssel koerst. Dat was de boodschap waarmee D66 Overijssel fractievoorzitter Wybren Bakker woensdag 30 juni tijdens de bespreking van de Perspectiefnota (waarin de koers voor de komende jaren wordt neergezet) het D66-geluid luid en duidelijk liet horen. Hieronder zijn gehele bijdrage:

“Er is in anderhalf jaar veel gebeurd. Een virus heeft de wereld stil laten staan. Ook in Overijssel was veel leed. Er is door GS snel en daadkrachtig gewerkt aan steunmaatregelen. D66 dankt GS daarvoor. 

En nu een nieuwe P-nota. Als wij boven uw P-nota hangen dan zien wij twee lijnen: u richt zich op versterken van de economie en het door ontwikkelen van fysieke en sociale, infrastructuur. U gaat dus door op de ingeslagen weg, met hier en daar wat bijstellingen. Maar D66 kiest. Wij, zien de noodzaak om radicaler keuzes te maken vanuit 2 andere lijnen 

1 de natuur herstellen en 2 de aarde koelen. Dat is nodig voor mens, voor flora en fauna.  

D66 zou vanuit deze 2 lijnen en daarbij als rode draad gezondheid, in alles wat we als provincie doen dat terug willen zien. Natuurinclusief, slim dubbel gebruik van de beperkte ruimte, focus op circulaire economie, op schone lucht, bodem en water, en minder op groei. 

Dus :  

  • infra die ook energie opwekt (een energieneutrale N35?) 
  • waterbuffering met betere biodiversiteit en bomen planten, en kringloop landbouw en duurzame energieopwekking.  

D66’ers, en wij als fractie zijn ook pragmatisch. Wij zullen het beleid van deze coalitie niet afdoen als verkeerd beleid. Want dat is het niet. Wij vliegen het wel vanuit 2 andere beleidslijnen aan en bij minder geld,  leidt dat tot andere keuzes: 

  • Koop bedrijven op die forse emissies uitstoten en de natuur kapot maken;
  • Stop nu met gif op eigen gronden: mensen worden er ziek van en de bodem gaat dood;
  • Lobby hard voor sluiten Lelystad airport en maak er samen met andere provincies en het Rijk een natuurinclusiefwoongebied van en voorkom zo geluidsoverlast en nog meer uitstoot; 
  • Schrap de inzet voor de Nedersaksenlijn, kies voor de fiets en realiseer meer laadpunten en verminder de aanleg van nieuwe auto-infra ten voordele van OV en fietsen;

En in het meest extreme geval: dan maar geen 2 x 2 N35 maar meer treinen op huidige netten, en breder fietspaden. Ja, kiezen doet pijn. Maar kiezen is nodig. D66 kiest.  

De huidige coalitie houdt vast aan haar koers terwijl de regels die dit systeem beheersen niet meer houdbaar zijn. D66 neemt onze leefomgeving als uitgangspunt bij het doorontwikkelen van de economie. U sluit uw ogen daar gelukkig niet voor, maar uw radicale keuzes blijven uit. En u begrijpt het al: D66 kiest wél. 

Onze fractie zal blijven duwen om de huidige coalitiekoers te verleggen zoals hiervoor geschetst. We weten dat dit niet door een big bang mogelijk is. Maar in alles wat we doen zullen we blijven aansturen op die voor ons noodzakelijke richting. 

En voorzitter, dan nog iets anders.   

Als PS hebben we een controlerende en kaderstellende rol. We moeten naar onze mening participatie van partners en inwoners nog beter vormgeven. We praten veel met partijen: en soms lijkt het alsof zij daarmee ook het haalbare beleid bepalen. Maar “haalbaar” is niet genoeg voor de opgaven waar we voor staan. Dus moet PS ook vooraf de kaders stevig kunnen verankeren. In zowel proces als in rolvervulling is daarop verbetering mogelijk.  

Er wordt veel gepraat met partijen en over inwoners besloten. Wat ons betreft moet het mogelijk blijven om een burgeramendement te initiëren, een digitale burgerraadpleging te doen, en daarnaast als handrem een correctief bindend referendum tot stand te brengen. Er is brede behoefte aan meer participatie. Laten we dan ook de moed hebben om meer instrumenten beschikbaar te stellen. Geef inwoners dus meer regiemacht. Kies voor meer meedoen van inwoners. 

Voorzitter, de natuur versterken, de aarde koelen. Dat is de opgave. Dat vergt nu moedige keuzes met meer instrumenten zodat inwoners actief mee kunnen doen aan het realiseren van een nog duurzamer Overijssel. 

Dat is de koers van onze fractie voor 2022.   

Ik dank u wel.”