Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 april 2021

D66 Overijssel: Scherpe formulering resultaten RES 1.0 nodig

Nu de eerste contouren van de definitieve Regionale Energiestrategie 1.0 duidelijk worden, wil D66 Overijssel dat de resultaten die we willen bereiken scherp op papier komen te staan. Woensdag 28 april 2021 besprak Provinciale Staten de zogeheten RES 1.0. Wij dienden vijf moties in die moeten zorgen voor maximaal rendement uit de afspraken die er in de RES worden gemaakt. Dit zijn de moties:

Motie: duurzaam en circulair

Het algemene beleid van de provincie moet zich ook binnen het RES-proces vertalen in ambities met betrekking tot duurzaam gebruik van materialen en circulair ondernemerschap. We zien dat in beide RES-conceptbiedingen onvoldoende terug. We verzoeken GS hierover in de RES 1.0 een aparte paragraaf op te nemen. We willen de aarde koelen, maar ook schoner achterlaten. Dan moeten we ook circulair en duurzaam met middelen om willen gaan en dus de lat hoog leggen.
Motie Duurzaam en circulair bij de RES uitvoering
Resultaat: Aangenomen
Voor: 27
Tegen: 17

Motie: Een duurzame toekomst door wind en zon

Elke gemeente maakt eigen afwegingen voor de verhouding opwek door wind en zon. Inmiddels blijkt dat binnen gemeenten zeer uiteenlopend te zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft advies op de verhoudingen uitgebracht en in beide RES-regio’s (West Overijssel en Twente) is nu het streven om op langere termijn te komen tot 60% wind en 40% zon. Wij willen die ambitie ook alvast per RES-regio op 2030 plaatsen. Op RES-niveau moeten partijen elkaar helpen en de lasten en lusten eerlijk verdelen. De een heeft nu eenmaal meer grond, of meer grote snelwegen of meer hoofdkabels liggen. We vragen ook als het nodig is een regierol van de provincie mochten andere partijen er niet uitkomen. De impact is qua infrastructuur enorm en vraagt eenduidige regie.
Motie Voor iedereen een duurzame toekomst door wind en zon
Resultaat: Verworpen
Voor: 19
Tegen: 25

Motie: Inspanning is mooi, resultaatverplichting is beter

D66 wil resultaten halen. Niet in haar eigen belang maar in het belang van iedereen en zeker voor hen die na ons komen. We hameren op resultaten en vragen daarom in het dictum om scherpere tekst. En tegelijk zien we ook de bestuurlijke worsteling. Want kan je als Gedeputeerde Staten of als college van B&W iets beloven en hard vastleggen waarvoor je straks ook aansprakelijk kan worden gehouden? En als er andere bestuurders komen, of de samenstelling van de raden of staten is geheel anders, wat dan? Daarom doen we ook een procesvoorstel wat onderdeel kan uitmaken van de set bestuurlijke afspraken. We vragen GS dit in afstemming met de bestuurlijke platforms verder in te richten.
Motie Inspanning is mooi -Een resultaatverplichting beter!
Resultaat: Verworpen
Voor: 7
Tegen: 37

Motie: Extra aanbod proces-ondersteunende tools

D66 weet dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor optimale participatie van inwoners. Ook bij de RES-invulling is dat van groot belang. We zien echter ook gemeenten die zeer beperkte middelen beschikbaar hebben om optimale participatie te realiseren. Als je met één medewerker ‘projecten’ en één medewerker ‘communicatie’ dit in een gemeenten moet vormgeven dan valt dat niet mee. D66 ziet dat de provincie hier haar rol vervult, de bereidheid heeft dat nog meer te doen en ook actuele kennis in huis heeft. In de motie vragen we, op geleide van behoeften, ook het concept van inwonersforum aan te bieden. En we weten dat de behoefte er is. En als er nog meer nieuwe tools denkbaar zijn: bied ze aan.
Motie Een extra aanbod voor procesondersteunende tools
Resultaat: Aangenomen
Voor: 34
Tegen: 10

Motie: Denken en doen vanuit minimaal 50% lokaal eigendom

In diverse gemeenten zoals Kampen en Steenwijkerland is de strekking van deze motie al reeds aangenomen. De motie roept vooral op om de ambitie ten aanzien van lokaal eigendom tenminste op 50% te zetten. Het streven zoals nu verwoord in de stukken vinden we te zacht. Er zijn goede notities beschikbaar hoe tot lokaal eigendom te komen en daarmee om te gaan. Er zijn voorbeelden vanuit aanbiedingen uit de markt van nog hoger lokaal eigendom. Dus er is in beginsel geen rem. Maar mocht dat wel zo zijn, dan vragen we ook via deze motie om een stappenplan in de finale RES 1.0 stukken, zodat volksvertegenwoordigers betrokken zijn bij de dan te maken afwegingen.
Motie Denken en doen vanuit minimaal 50 procent lokaal eigendom
Resultaat: Verworpen
Voor: 19
Tegen: 25