Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

Blog Wybren Bakker: Ook in Twente ruimte maken voor windenergie

D66 Overijssel steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten om de huidige uitsluitingsgebieden in Noord Oost Twente iets aan te passen zodat daar meer plek is om windenergie op te wekken. Dit moet door de provincie gedaan worden bij de herziening omgevingsvisie. Die herziening duurt nog even.

Om toch nu voortgang te boeken is dit statenvoorstel nodig. De gemeenten zijn inmiddels volop aan de slag met het maken van de plannen voor zon- en windopwekking. Dat doen ze als gemeenten gezamenlijk in de RES (regionale energie strategie). De opgave is niet vrijblijvend: alle gemeenten, waterschappen en provincies hebben ingestemd met de klimaatambities van het Kabinet. Gelet de klimaatproblemen is er een hoge urgentie bij alle partijen. Gemeenten willen aan de slag.

D66 ziet verantwoordelijkheid voor het realiseren van duurzame energie als volgt:

A            Lokaal voor lokaal. Zorg voor opwekking van duurzame energie in de eigen omgeving inclusief tenminste 50% lokaal eigenaarschap, waarbij de winstmarge ten goede komt aan de eigen omgeving. Maak dus inzichtelijk wat er aan energieopwekking lokaal (dus in gemeente/ regio) nodig is voor woningen, kantoren, maatschappelijk vastgoed en MKB en kleinere kantoren. De lokale energiebehoefte en de energieopwekking moeten dus lokaal ingebed worden in het “eigen” landschap. Samenwerking tussen partijen over de eigen gemeentegrens moet bijdragen aan goede inpassing tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

B            Centraal voor overig. Er resten dan nog veel overstijgende energiebehoeften die voorzien moeten worden van duurzame energie. Dan gaat het om industrie, collectief vervoer, vrachtvervoer. Denkbaar is dat de daarvoor benodigde energie opgewekt wordt op zee, via zon-import en zelfs op de langere termijn (als er geen afvalprobleem meer bestaat en het voor de consument betaalbaar is) via kern- thoriumenergie. Tot heden is de inzet vooral gericht op windenergie op zee. D66 wil meer zon-import vanuit de Sahara verkennen en ook de opslag van duurzame energie bevorderen bijvoorbeeld via nieuwe type batterijen. Hier liggen voor Nederland en in het bijzonder Twente kansen voor innovatie en ondernemerschap en banen.

Nadere verkenning voor de ‘knip’

Op landelijk niveau worden nu in RES-verband behoeften verwoord en omgezet in Terrabite duurzame energie behoeften aan wind en zon-opwekking. We zien dat er overtekening is van de TERRA bite biedingen uit de RES regio’s. Mocht er op nationaal niveau ruimte ontstaan dan wil D66 graag nadere verkenning voor de “knip” zoals hiervoor gesteld en omdat we nog lang niet 100% duurzaam zijn, is alles wat extra is meer dan welkom.

Kansen voor windbossen

We zien in Overijssel kansen voor windbossen! We willen zorgen dat plaatsing van windmolens én bossen mogelijk zijn. De vraag is waar dat goed mogelijk is en of er genoeg grond in de provincie beschikbaar is. We hebben vanuit de bossenstrategie als Overijssel ambities. Wij zetten graag in op zo veel mogelijk koppeling en meergebruik van gronden. Ook zijn combinaties denkbaar van windenergie en waterbuffering. D66 wil tenminste dubbelgebruik van gronden. De verkenning bos en wind en waterbuffering zien we graag uitgevoerd.

Gevecht om grond

We zien dat er veel vraag is naar grond en dat boeren die veelal in bezit hebben. Boeren hebben grond nodig voor extensiveren (meer vierkante meters weidegang per koe); voor woningen is grond nodig, voor klimaatadaptatie (waterberging en winning); voor bedrijfsterreinen en wegen en voor wind en zonneenergieopwekking. Het gevecht om de grond is gaande. De vragers om grond komen op het boerenerf.

Centraler regie lijkt bij dit dreigende gevecht meer nodig.

In diverse gemeenten in Overijssel is het nu niet mogelijk om kleine windmolens bij boerderijen te plaatsen. D66 zou dat met de hoogste urgentie ook mogelijk willen maken. Immers, dat is een mooie kans voor kostenbesparing én een aanvullend verdienmodel voor de boeren. We zullen daar de gedeputeerde op blijven aansporen en willen dat dit in de nieuwe omgevingsvisie straks een plek krijgt.

Wybren Bakker,
fractievoorzitter en tevens woordvoeder natuur & landbouw en & nieuwe energie