Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Begroting 2021: Groen, duurzaam, sociaal en gezond uit de crisis

Hoe komen wij sociaal en economisch de coronacrisis weer te boven? En hoe pakken we die andere grote crises rond klimaat, biodiversiteit en drinkwaterproblematiek aan? Lees hier de visie van D66 Overijssel in de begrotingsbijdrage 2021 van fractievoorzitter Wybren Bakker :

Bijzondere tijden

De samenleving staat onder druk. Corona leidt tot sociale en economische schade. Zekerheden vallen weg. Ongemak en beperkingen leiden zelfs tot onbehoorlijk omgaan met handhavers en zorgverleners. Dat overschaduwt al die lokale spontane initiatieven. Eigenlijk zou de provincie alle inwoners moeten bedanken voor het omkijken naar de ander.

Voorzitter,
Is “lokaal” binnenkort het nieuwe normaal? Lokaal duurzame energie-opwekken? Lokaal water opvangen, die boom planten, eten halen bij de boer? En actief lokaal bijdragen aan veerkrachtige sociale verbindingen? Het past bij Overijssel haar cultuur en noaberschap.
Gelijktijdig bestaat bij velen het besef dat oplossingen moeten komen vanuit wetenschap, Rijk, Europa of mondiale afspraken. D66 hoopt oprecht dat door de enorme druk die op de samenleving staat, dat het lokale, het nabije zich krachtig verder ontwikkelt, met uiteraard
oog voor duurzaamheid, sociale kwaliteit en biodiversiteit.

Sterker uit de crisis

Voorzitter,
Een begroting opstellen voor 2021 valt niet mee als de context onzeker is. De coronabrieven aan de staten droegen bij aan inzicht en het handelen van GS. Dank daarvoor. De begroting met extra investeringen steunen we. De coalitie legt zichzelf een herprioritering op. Uw ambitie is 10 mio in deze coalitieperiode om te buigen. We waarderen de inspanning, maar dat is maar 1% van de omzet over 4 jaar
(meer dan 1 miljard). Dat u de vrijkomende middelen nu inzet voor de crisis is te begrijpen. We zullen daar mee instemmen, maar wij willen en kunnen veel meer investeren. We staan er financieel nog steeds goed voor als provincie.

Voorzitter,
D66 wil dat Overijssel groener, duurzamer, inclusiever, socialer en dus ook gezonder uit de crisis komt. Daar blijven we op toetsen. We dienen moties in om GS extra aan te sporen zodat we in het voorjaar van 2021 verdere stappen kunnen zetten.

Klimaatcrisis in Overijssel

Voorzitter,
De staat van de natuur is slecht en bedreigt ons bestaan als mensen. Kijk bijvoorbeeld de documentaire van David Attenborough “a life on our planet ”. Maar velen kijken ernaar, maken zich er misschien niet druk om dat 70% van de planten en diersoorten verdwijnen. De
smeltende ijskappen op de Noordpool zijn ver weg. Maar ons hoogveen niet! Van de 90.000 ha hoogveen in 1900 was er in 2012 nog maar 6000 ha van over. In gemeente Wierden moeten keuzes worden gemaakt. Door én water, én boeren én natuur te willen behouden
verliest mogelijk iedereen. Natuur moet op de 1e plek.
Door chemische bestrijdingsmiddelen neemt de biodiversiteit af. Ons oppervlaktewater bevat nog steeds norm-overschrijdende hoeveelheden insecticiden en ook veel medicijnresten. Natuurvriendelijk boeren is het devies. 90% van de agrarische ondernemers  krijgt eeen of meer subsidies voor vergroening maar het leidt zelden tot verbeteringen. Zijn de huidige inspanningen genoeg? D66 meent van niet. Wie is er verantwoordelijk voor de afname van de biodiversiteit in Overijssel? Ziet GS zich als verantwoordelijke? En zo nee, wie
dan wel? We horen het graag.

Voorzitter,
Voor onze noodzakelijke schone lucht zetten we o.a. de gebiedsgerichte aanpak stikstof in. Maar we willen ook schoon water, de cijfers over de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater liegen er niet om. We moeten ons nu inzetten voor een klimaatrobuuste
aanpak. Ziet GS dat ook zo? Want zelfs nu in november, is er nog een neerslagtekort in onze provincie. We kijken dan ook uit naar het statenvoorstel drinkwater. En we komen straks met stimulerende moties voor drinkwaterpunten en medicijnresten uit water. En nog meer
zal volgen.

Grote opgaven

Voorzitter,
Er is dus meer nodig: een directe stop op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, grote bufferzones om natuur en de agrarische sector helpen richting kringlooplandbouw. Maar ook ruimte voor fietsmobiliteit, passend OV ook over de
grens, duurzame energieopwekking en veel meer duurzame innovaties.
En als we het dan over ruimte hebben, onze grond is schaars, er liggen complexe opgaven. Maar we kunnen de ruimte ook anders benutten, met oog voor het behoud van ons unieke Overijsselse landschap door dubbel of triple gebruik. Waterbuffering in de grond,
distributiehal erop en verplicht zonopwekking op het dak. En zo is er veel meer mogelijk.

We staan als land en als provincie voor grote opgaven. D66 gaat deze graag samen met de inwoners tegemoet. D66 blijft op zoek naar instrumenten om inwoners mee te laten doen. We kijken uit naar de voorstellen van Studio Vers bestuur, maar als het te lang gaat duren,
komen we ook zelf met initiatieven.

Er kan meer

Voorzitter, ik kom tot een afronding.
Er zijn veel mooie ontwikkelingen in Overijssel. Ik deel graag een voorbeeld: In de vorige coalitieperiode zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen. Inmiddels is met 500 van de 600 basisscholen contact over energie besparen. Er wordt ingezet op meer geld vanuit het Rijk om ook zorginstellingen, cultuurhuizen, en vo-scholen bij hun verduurzaming te ondersteunen. Wij zijn blij met die voortgang en resultaten. Zo blijkt maar weer eens dat de provincie er toe doet en dat we met actiegericht beleid en een professionele ambtelijke organisatie, samen met inwoners, zaken voor elkaar krijgen.

Tot slot, er moet en kan echt nog veel meer. Er is geld voor veel meer. Door krachtige inzet komen we groener en toekomstbestendiger uit de crisis. Dat is uw en onze verantwoordelijkheid tegenover de Overijsselse inwoners.

Dank u wel.