Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 maart 2022

Ambitie en eenduidige koers zijn noodzakelijk

Reflectie uit PS 30 maart 2022

Op de PS van 30 maart dienden we een amendement in op het Statenvoorstel Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel. Onze doelstelling is het vaststellen van een eenduidige ambitie voor de gebiedsgerichte opgaven in Noordwest Overijssel.

Echter de GS reageert met amendement het volgende: “…niet nodig, want het is nu geen Rijksbeleid en er is nog geen geld”.

D66 Overijssel constateert dat GS kiest voor de meer conservatieve koers, een beleidsroute van “eerst zekerheid over geld en dan doen we wat het Rijk van ons vraagt”.

De provincie als uitvoeringsorgaan.

D66 kiest echter wel voor ambitie! Het Rijk heeft immers duidelijk in het coalitieakkoord koers bepaald. Er is ontzettend veel geld gereserveerd (24 miljard) voor de opgaven.

Jaarlijks zal er geschat tenminste 200 miljoen naar Overijssel vloeien voor de opgaven die er bestaan. Ook voor de grote opgaven voor Noordwest Overijssel. D66 kiest koers en het geld volgt wel.

 

Aan de voorkant hebben we zo breed mogelijk steun gezocht in de commissies en tijdens de PS-vergadering. Of het een meerderheid gaat halen? We wachten de stemmingen af. Deze volgt binnenkort.

De SP geeft ons haar steun. Het CDA is zich nog aan het beraden terwijl ze landelijk hun handtekening gezet hebben op de aangescherpte ambities. We zijn benieuwd of de CDA-fractie in Overijssel consistent is. De SGP-fractie heeft al duidelijk aangegeven haar SGP gedeputeerde niet voor de voeten te lopen en dus niet zal steunen. OCL heeft niks met stikstof en is dus tegen alles waarin stikstofreductie wordt genoemd, zo bleek uit de bijdrage in PS en blijft dus tegen. Van de VVD weten we haar reactie nog niet.

 

D66 motiveert bij haar amendement ook de signalen die uit de samenleving zijn gekomen. Tijdens en na de commissievergadering van 2 maart waarin dit punt werd besproken, kwamen er Twitter en appberichten uit de agrarische hoek. Ik citeer er enkele en heb de taal iets geschoond:

“De Overijsselse politiek heeft op dit moment haar boeren niks te bieden en kletst als een kip zonder kop”, “wij weten dat de bal bij het rijk ligt en wachten daarop”, “wij zitten niet te wachten op bemoeienis op voorhand van PS” en ook “het is jullie beurt nog niet. Dat is de GGA. Van onderuit”.

Mooi dat er reacties volgen, maar het laat wel zien dat PS klip en klaar duidelijkheid moet geven over de doelen. Daar is immers PS voor!

 

Een tweede reden van motivatie voor dit amendement komt voort uit een opiniestuk van de VVD. Een opinie die via de VVD-site openbaar werd en pleit voor alle accenten leggen op “voedselzekerheid”. En het ondergeschikt maken van al het andere. We gaan er maar even vanuit dat het de dichterlijke vrijheden zijn die liberalen prettig vinden. Ze zijn echter wel de coalitiepartij in Overijssel en zouden ook de Rijksambitie ook als basis moeten willen hanteren. Afspraak is afspraak is immers het motto van de VVD.

Om nu en naar de toekomst provinciale misverstanden te voorkomen is er helderheid over de provinciale ambitie met betrekking tot de reductie van stikstof en broeikasgas noodzakelijk en dus een extra aanleiding voor aanscherping via het amendement.

 

De uitslag van de stemming volgt binnenkort.