Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 november 2021

Algemene Beschouwingen, begroting 2022

“Voorzitter

 

Een citaat: “Wij zien de noodzaak om radicale keuzes te maken vanuit twee lijnen: 1; de natuur herstellen en 2; de aarde koelen met als rode draad gezondheid door het hele beleid. Dat is nodig voor mens, voor flora en fauna”. Einde citaat. Dit was de kern van onze inbreng bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 van GS. Vandaag beoordelen we de uiteindelijke begroting en toetsen we langs deze 2 lijnen. Maar eerst de complimenten aan alle fracties die bijgedragen hebben aan het realiseren van een mooi pakket aan extra initiatieven. Dat is een voorbeeld van: samen doen!. We rekenen er op dat GS bij de perspectiefnota 2023 met deze ervaringen rekening zal houden.

 

Voorzitter: gezondheid is één van de belangrijkste dingen in het leven. Denk aan mentale gezondheid, de behoefte aan culturele verrijking, een sociaal netwerk, maar ook fysieke gezondheid en een basis voor radicale kansengelijkheid voor alle inwoners. Al die zaken staan onder druk door tekorten in de totale zorgketen: van acute zorg tot ggz als ook jeugdzorg. Wij als provincie doen iets maar als D66 ervaren we tegelijkertijd dat het onvoldoende is voor vele inwoners. Dus is de vraag, ook al gaan we er nu niet over, als dit een van de grote thema’s is voor onze inwoners, vergt dat dan niet nog meer van onze aandacht? Steunt GS het idee om daarover eens stevig door te praten?

 

Voorzitter nu naar de begroting 2022. Is de begroting door onze inbreng bij de P nota drastisch gewijzigd? Zijn de noodzakelijke radicale keuzes gemaakt? Simpel antwoord: NEE.  De noodzakelijke slagkracht zien we zeer beperkt terwijl de mondiale crisis voortgaat. Wij zien met heel veel inzet van dit college de voortzetting van beleid wat al langer is afgesproken. En als deze coalitie dan iets extra doet dan komen die middelen voor “natuurherstel” en “de aarde koelen” van het Rijk.  De alom aanwezige procesmatige integrale aanpak is vast heel zorgvuldig maar ook super traag. Het komt over als een conservatieve behoudende aanpak die leidt tot weinig slagkracht en minimale reductie van uitstoot van gezondheidsbedreigende stoffen.

 

De vraagt blijft: welke extra bijdrage levert deze coalitie om de mondiale klimaat en biodiversiteitsproblemen NU aan te pakken? De thema’s natuurherstel en de aarde koelen zijn natuurlijk groots, en vergen een mondiale en landelijke aanpak, maar dan nog valt er ook te kiezen waar elke provinciale euro naar toe gaat.

 

We vragen u: leg al uw acties en doelen langs de meetlat “natuur herstellen en aarde koelen”. Herwaardeer alle programma’s op daadwerkelijke korte termijn impact. Toon moed en lef door hardere grenzen te stellen aan uitstoot van stoffen in bodem, lucht en water. Geef expliciet ruimte aan natuurinclusieve, circulaire en duurzame ondernemingen in Overijssel: maak dat uw nieuwe norm. En versnel programma’s voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. We hebben de kracht! We kunnen dat! We zijn optimisten en doen!

 

Tot slot: vraagt D66 aan GS: laat elk kwartaal aan inwoners concreet zien wat u hebt bereikt met de euro’s die u besteed aan natuurherstel en aarde koelen. Zullen we afspreken dat u dit per 2022 elk kwartaal gaat doen? Zo maakt u immers inzichtelijk dat de provincie er wel degelijk toe doet.

 

Elke dag weer.”

Wybren Bakke sprak bij de algemene beschouwingen van de begroting van 2022 op de PS van 10 november  jl.